Magyar nyelv 9.
MS-2370U

Tankönyv - (Az új kerettantervhez)

9. évfolyam, 6. kiadás (2018. 07. 19.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2370U
ára: 1 570 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 1 256 Ft (15 db felett)
méret: C5, 204 oldal
tanterv: NAT 2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető

A munkatankönyv hatékony segítséget nyújt az iskolában tanultak megértéséhez és elmélyítéséhez, és külön hangsúlyt helyez a diákok számára nehezebben érthető ismeretek alapos és közérthető magyarázatára.

Az egyéni tanulást támogatják az ábrák, táblázatok, elemzések és a gondosan felépített feladatsorok a fogalmak, összefüggések megértéséhez. A tanórákra való felkészülés mellett a sikeres érettségihez is fontos segítséget nyújt.

Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Kommunikáció7
A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói8
A kommunikáció mint interdiszciplináris fogalom (Emelt szint)15
A személyközi kommunikáció16
A nyelvi és nem nyelvi kommunikációs normák kultúránkénti eltérései példák alapján (Emelt szint)21
A tömegkommunikáció fogalma és funkciói22
A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra és a nyelvre27
A média típusai és műfajai32
Összefoglalás40
A nyelvi szintek grammatikája41
A nyelv mint jelrendszer42
Társadalmak és kultúrák jelrendszereinek történeti eltéréseire egy-két példa (Emelt szint)47
A magyar nyelv hangrendszere48
A hangok találkozása a beszédben53
Összefoglalás58
A szavak felépítése: a szóelemek59
A magyar szókészlet és a szóalkotás módjai66
Alapszófajok I. Az igék, a főnevek, a melléknevek, a számnevek és a határozószók72
Többszófajúság (Emelt szint)79
Alapszófajok II. A névmások és az igenevek80
A viszonyszók és a mondatszók86
Összefoglalás92
A mondat fogalma és csoportosítása93
A rendszermondat és a szövegmondat (Emelt szint)101
A mondatok felépítése. A szószerkezetek102
Az alany és az állítmány107
A tárgy, a határozók és a jelzők114
Az alárendelő összetett mondatok122
A mellérendelő összetett mondatok130
A többszörösen összetett mondatok130
A szinteződés és a tömbösödés jelenségei (Emelt szint)136
Összefoglalás138
Szövegtan139
A szöveg fogalma. A szöveg egységének feltételei140
A szöveg szerkezete146
A szöveg értelmét alakító nyelvi és nem nyelvi tényezők153
Kiegészítés a szöveg pragmatikai megközelítéséhez (Emelt szint)159
A szöveg jelentésbeli kapcsolóelemei160
A szöveg nyelvtani kapcsolóelemei167
Szövegolvasási stratégiák172
Összefoglalás176
Helyesírás177
Helyesírásunk alapelvei178
A szöveg központozása183
Egybeírás és különírás188
Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása192
Összefoglalás200
Új szakszavak jegyzéke201
Forrásjegyzék202
Képjegyzék202

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil