Szóbeli érettségi tételek, tételvázlatok - Középszintű magyar nyelv és irodalom

Érettségire készülök - Magyar nyelv és irodalom, középszint, szóbeli Kiadványunk 80 irodalom és 40 nyelvtan tételvázlatot tartalmaz, a tételek végén szófelhő vagy gondolattérkép segíti a rögzítést. MS-2374U
MS-2374U

120 kidolgozott tételvázlat

12. évfolyam, 2. kiadás (2022. 08. 02.)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 256 oldal
tanterv: NAT 2012
3 480 Ft
2 784 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2023.03.29 és 2023.10.15 között.

Kiadványunk a középszintű magyar nyelv és irodalom szóbeli érettségire való felkészüléshez nyújt segítséget. A kötet 80 irodalom és 40 nyelvtan kidolgozott tételvázlatot tartalmaz. A tételek azonos módon épülnek fel: tartalmazzák a vizsgafeladatot és annak feleletvázlatát, valamint minden tétel végén szófelhő vagy gondolattérkép segíti az ismeretanyag rendszerezését, elsajátítását, könnyebb felidézését. A nyelvtan tételek többségénél a lehetséges válaszokat is megadjuk. A tételek lefedik a középszintű érettségi témaköreit.

A kiadvány jól használható tanórán és az önálló felkészülés során is.

Kapcsolódó kiadványok
Érettségire készülök - Magyar nyelv és irodalom, középszint, írásbeli - Magyar érettségire felkészítő könyv feladatokkal, mintaszövegekkel a 2017-ben életbe lépett középszintű írásbeli követelményekhez. Szövegértés, műértelmezés, érvelés, gyakorlati szövegalkotás. MS-2375UMS-2375U3 280 Ft
Irodalom gimnáziumoknak 11. - Emelt szint (2024-től érv. köv.) - Emelt szintű érettségire készülőknek (Szerző: Pethőné és tsai) MS-3341UMS-3341U3 780 Ft
Érettségire készülök - Történelem, középszint, írásbeli - Esszéfeladatok - Könyvünk a középszintű történelem érettségihez nyújt segítséget. A legnehezebb vizsgarésznek tartott kifejtendő szöveges feladatokra, rövid és hosszú esszékre helyezi a hangsúlyt. 2017-től érvényes követelmények MS-2376UMS-2376U3 690 Ft
100 lépés az érettségihez - Matematika, középszint, írásbeli - Érettségire felkészítő könyv. A száz, átlagosan nyolc feladatból álló feladatsor rendszerező áttekintést ad a középszintű érettségi anyagából. Egyéni felkészüléshez kitűnő. MS-2328MS-23283 680 Ft
Érettségire készülök - Történelem, középszint, írásbeli - Rövid választ igénylő feladatok - Könyvünk a középszintű történelem érettségihez, azon belül a rövid választ igénylő feladatok megoldásához kínál gyakorlófeladatokat megoldásokkal. 2017-től érvényes követelmények MS-2390UMS-2390U3 690 Ft
Érettségire készülök - Történelem, középszint, szóbeli - 83 kidolgozott tétel - Kidolgozott tételek a szóbeli vizsgára. 12 fejezetben 36 egyetemes történelmi, 40 magyar történelmi és 7 társadalomismereti témakörhöz tartozó kidolgozott tételt tartalmaz. 2017-től érvényes követelmények MS-2391UMS-2391U3 690 Ft
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Angol nyelv, emelt szint (2017-től és 2024-től érv. követelmények) - A szóbeli vizsga feladattípusaiból (társalgás, vita, önálló témakifejtés) összeállított komplett feladatsorok, valamint korszerű témákat feldolgozó szövegek és videók a szókincsfejlesztéshez. MS-2377UMS-2377U3 690 Ft
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Német nyelv, középszint (2017-től és 2024-től érv. követelmények) - Tematikus vizsgafeladatsorok, szókincsfejlesztő feladatok, kidolgozott társalgási, szituációs és témakifejtési mintafeladatok. Online videókkal, 3D animációkkal MS-2379UMS-2379U3 690 Ft
Próbaérettségi feladatsorok - Történelem, középszint - 12 teljes feladatsor, magyarázatokkal ellátott megoldási útmutatóval. (2017-től érv. követelmények) MS-3162UMS-3162U2 990 Ft
Próbaérettségi feladatsorok - Matematika, középszint - 12 feladatsor részletes megoldással, magyarázattal, pontozással. (2017-től érv. követelmények) MS-3163UMS-3163U2 990 Ft
Próbaérettségi feladatsorok - Matematika, emelt szint - 12 feladatsor részletes megoldással, magyarázattal, pontozással. A 2017-től és a 2024-től érvényes követelményeknek is megfelel. MS-3172UMS-3172U2 990 Ft
Próbaérettségi feladatsorok - Biológia, emelt szint (2017, 2024-től érv. követelmények) - 10 feladatsor, a megoldásokhoz rövid magyarázatokat is tartalmaz. A 2017-től és a 2024-től érvényes követelményeknek is megfelel. MS-3173UMS-3173U2 990 Ft
Próbaérettségi feladatsorok - Kémia - Emelt szint (2017-től és 2024-től érv. követelmények) - 10 feladatsor, a megoldásokhoz rövid magyarázatokat is tartalmaz. Megfelel a jelenleg érvényes, 2017-es követelményrendszernek, és a 2024-ben életbe lépő új követelményrendszernek is. MS-3174UMS-3174U2 990 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezetés 3
I. Tételvázlatok – Irodalom5
1. témakör – Művek a magyar irodalomból – Kötelező szerzők6
Petőfi Sándor komikus eposza, A helység kalapácsa  6
Petőfi Sándor hitvesi költészete  8
Petőfi Sándor forradalmi látomásköltészete  10
Arany János Toldi és Toldi estéje című műveinek összehasonlítása  12
Arany János balladaköltészete  14
Arany János – Az Őszikék-korszak lírája  16
Életérzések, témák és szimbólumok sokszínűsége a pályakezdő Ady Endre verseiben  18
Ady Endre szerelmi lírája  20
Ady Endre háborúellenes költészete  22
A közösségi szerepvállalás kialakulása Babits Mihály lírájában  24
Babits Mihály kései költészete – Az elmúlással való szembenézés versei  26
A Jónás könyve mint Babits Mihály önértelmezése  28
A lírikus Kosztolányi Dezső – A szegény kisgyermek panaszai  30
A kiszolgáltatottság, a közömbösség, a részvét és szánalom hiányának problémái32
Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényében  32
A novellaíró Kosztolányi Dezső – Esti Kornél-történetek  34
József Attila gondolati költészetének logikai és stilisztikai sajátosságai  36
József Attila tájversei – jellegzetességek, motívumok  38
József Attila létösszegző versei  40
2. témakör – Művek a magyar irodalomból – Választható szerzők42
Témák sokszínűsége Balassi Bálint költészetében  42
A barokk eposz jellegzetességei – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem  44
A stílus és a tartalom harmóniája Csokonai Vitéz Mihály verseiben  46
Az elégikus létszemlélet Berzsenyi Dániel költészetében  48
A múlt, a jelen és a jövő megjelenítése Kölcsey Ferenc verseiben  50
A reformkor, illetve a romantika tartalmi és formai sajátosságai Vörösmarty Mihály ódáiban  52
Romantika és realizmus, motívumok és emberi sorsok Jókai Mór regényében  54
A mikszáthi novella jellegzetességei – A jó palócok  56
A magyar realista próza kiteljesedése Móricz Zsigmond novelláiban  58
Az emlékezés mint szervezőelv Krúdy Gyula Szindbád-novelláiban  60
Tóth Árpád impresszionista hangulatlírája  62
A humor nagymestere: Karinthy Frigyes  64
Önéletrajziság és a jelentéstelenítés eszközei Kassák Lajos66
A ló meghal, a madarak kirepülnek című hosszúversében  66
A világ kaotikussága Szabó Lőrinc bölcseleti verseiben  68
Az idill és a halál képei Radnóti Miklós lágerverseiben  70
Weöres Sándor és a keleti filozófia  72
Illyés Gyula erkölcsi kiállása a 20. század közepén  74
Pilinszky János lírájának jellegzetességei  76
A gondolatiság és a tárgyiasság jelenléte Nemes Nagy Ágnes objektív lírájában  78
Az értékőrzés mint költői magatartásforma Nagy László verseiben  80
Emigráns líra a második világháború után: Márai Sándor  82
A modern klasszikus: Faludy György  84
Sajátos műfaj, sajátos tartalom – Örkény István: Egyperces novellák  86
Németh László tudatregénye: a Gyász  88
Sajátos elbeszélői nézőpont és értelmezés Ottlik Géza Iskola a határon című regényében  90
A nevelődési regény újszerű felfogása Kertész Imre Sorstalanság című regényében  93
3. témakör – Művek a magyar irodalomból – Kortárs szerzők96
A költői kifejezésmódok változása az utóbbi évtizedek magyar irodalmában –96
Varró Dániel költői világának sajátosságai  96
Tóth Krisztina: Pixel  98
A 20. század végének társadalmi kor/kórképe – Spiró György: Prah   100
A regényírás hagyományainak tisztelete és a tartalmi-formai újítás együttes jelenléte Géczi János Viotti négy vagy öt élete című művében   102
4. témakör – Művek a világirodalomból104
A Biblia kultúrtörténeti jelentősége  104
A homéroszi eposzok világa  106
A 19. századi orosz irodalom jellegzetes típusa: Anyegin, a „felesleges ember”  108
A francia realista regény – Stendhal: Vörös és fekete  110
Sajátos jellemábrázolás az orosz realizmus irodalmában  112
A 19. század második felének francia lírája – Baudelaire, Verlaine és Rimbaud költészete  114
Thomas Mann Mario és a varázsló című elbeszélése mint erkölcsi példázat  116
A bizonyosságtudat elvesztése, az elidegenedés megjelenése Franz Kafka Az átváltozás című elbeszélésében  118
5. témakör – Színház és dráma120
A színjátszás kezdetei – Szophoklész: Antigoné  120
Az angol reneszánsz dráma és színház – William Shakespeare: Romeo és Júlia  122
A francia klasszicista dráma – Molière: Tartuffe  124
A magyar színjátszás kialakulása – Katona József: Bánk bán  126
Létkérdések és boldogságkeresés Vörösmarty Mihály128
Csongor és Tünde című drámai költeményében  128
Nemzeti irodalmunk drámai költeménye: Madách Imre: Az ember tragédiája I.  130
Nemzeti irodalmunk drámai költeménye: Madách Imre: Az ember tragédiája II.  132
Idealizmus és élethazugság kettőssége Henrik Ibsen A vadkacsa című drámájában  136
Csehov és a drámaiatlan dráma  138
Az erkölcsösség megjelenési formái Bródy Sándor A tanítónő című színművében  140
6. témakör – Az irodalom határterületei142
A fantasy zsánerirodalom jellemzői Norbert Winney műveiben  142
A megfilmesített irodalom – Örkény István: Tóték  144
A Morgue utcai kettős gyilkosság – a krimi műfaji jellemzői  146
A sci-fi műfaji jellemzői  148
Egy formabontó, modern költészeti stílus – a slam poetry  150
7. témakör – Regionális kultúra és a határon túli magyar irodalom152
Szeged szülötte: Juhász Gyula   152
Baka István korai költészetének szerepversei  154
Szilágyi Domokos és a kisebbségi magyar irodalom   156
A hagyomány és újítás Kányádi Sándor költészetében   158
8. témakör – Értelmezési szintek, megközelítések160
Az évszak-toposz a magyar irodalomban   160
A kert-toposz a magyar irodalomban   162
Az óda műfajának irodalomtörténeti hagyományai, változásai   164
A hagyományos művészeti formák felbontása – az avantgárd   166
A szonett műfajának irodalomtörténeti hagyományai, változatai  168
II. Tételvázlatok – Nyelvtan171
1. témakör – Kommunikáció172
A kommunikációs folyamat tényezői, célja, funkciói és összefüggésük  172
A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megismerése:174
személyes, csoportos, nyilvános és tömegkommunikáció  174
Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei  176
Sikeres nyelvhasználat: a beszédaktusok és az együttműködés elve  178
Tömegkommunikációs műfajok  180
2. témakör – Nyelvtörténet182
Változás és állandóság a nyelvben  182
A magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának bemutatása  184
A magyar nyelvtörténet korszakai  186
A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek  188
A nyelvújítás lényege és jelentősége  190
3. témakör – Ember és nyelvhasználat192
A nyelv mint jelrendszer  192
A nyelvváltozatok rendszere, a nyelv vízszintes és függőleges tagolódása  194
Az egynyelvű szótárak  196
Nyelvünk helyzete a határon túl  198
Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre  200
4. témakör – Nyelvi szintek202
A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggései  202
A morfémák, szóelemek szerepe és helyes használata a szóalak felépítésében, a szószerkezetek alkotásában  204
A tulajdonképpeni alapszófajok  206
Az igenevek és a névmások  208
A viszonyszók és a mondatszók  210
A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat felépítésében, mondatbeli viszonyaik  212
A magyar helyesírás rendszerszerűsége  215
A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai  216
5. témakör – A szöveg218
A különféle szövegek felépítése, egységei  218
A szövegkohézió, a témaháló és a cím  220
Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípusok  222
A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra  224
Szövegek jellemzőinek megfigyelése  226
A szövegértés technikája. Olvasási típusok és stratégiák  228
6. témakör – A retorika alapjai230
A retorika mint a meggyőzés művelete a gondolatközlésben  230
A klasszikus szónoki beszéd szerkezete.232
A beszéd megszer­kesztésének menete az anyaggyűjtéstől a megszólalásig  232
Az érv felépítése és az érvtípusok  234
A kulturált véleménynyilvánítás és vita gyakorlata  236
A kiselőadás és a vizsgafelelet elkészítésének menete és felépítése  238
7. témakör – Stílus és jelentés240
Jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) megismerése (pl. bizalmas, közömbös, választékos), felismerése, hatásának elemzése  240
Stílusérték (alkalmi és állandó), stílushatás  242
A szavak csoportosítása hangalak és jelentés alapján (egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés)  244
Az egyszerűbb szóképek: hasonlat, metafora, metonímia  246
Az egyszerűbb alakzatok: felsorolás, ismétlődés, ellentét, gondolatritmus  248
A közélet színterei, a közéleti és a hivatalos stílus kritériumai, stiláris kötöttségei  250