Nyelvtan tankönyv 12. osztály

Magyar nyelv 12. 12. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal a középiskolások számára, az új kerettantervhez is ajánlott MS-2373
MS-2373
12. évfolyam, 6. kiadás (2018. 07. 19.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2373
ára: 1 780 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 1 424 Ft (15 db felett)
méret: C5, 160 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető

A munkatankönyv hatékony segítséget nyújt az iskolában tanultak megértéséhez és elmélyítéséhez, és külön hangsúlyt helyez a diákok számára nehezebben érthető ismeretek alapos és közérthető magyarázatára.

Az egyéni tanulást támogatják az ábrák, táblázatok, elemzések és a gondosan felépített feladatsorok a fogalmak, összefüggések megértéséhez. A tanórákra való felkészülés mellett a sikeres érettségihez is fontos segítséget nyújt.

Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Nyelv és gondolkodás7
A nyelv és a beszéd. A nyelv mint változó rendszer8
Nyelv és gondolkodás, nyelv és megismerés viszonya16
A beszéd mint cselekvés23
A nyelvcsaládok és a nyelvtípusok29
Összefoglalás38
Nyelv és társadalom39
Nyelvünk helyzete a határon túl. Nemzetiségi nyelvhasználat Magyarországon40
Nyelvpolitika, nyelvi tervezés, nyelvművelés46
Összefoglalás52
Nyelvtörténet53
A magyar nyelv rokonsága. A nyelvrokonság bizonyítékai54
A magyar nyelvtörténet korszakai65
A kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek72
A hangtani rendszer változásai (Emelt szint)82
A nyelvtani rendszer változásai (Emelt szint)84
A szókészlet változásai a magyar nyelv történetében87
Jelentésváltozások (Emelt szint)96
A nyelvújítás98
Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra105
Korstílusok és stílusirányzatok Magyarországon I. (Emelt szint)112
Korstílusok és stílusirányzatok Magyarországon II. (Emelt szint)123
Összefoglalás134
Felkészülés az érettségire135
A nyelvi szintek grammatikája136
A kommunikáció145
Jelek, jelrendszerek146
A továbbtanulásban és a munka világában használt szövegtípusok148
Értekezés és esszé írása151
Szövegértési feladatsor az érettségin152
Függelék157
Új szakszavak jegyzéke158
Forrásjegyzék159
Képjegyzék159
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
A sorozat 12. évfolyamos kötete tovább vizsgálja a nyelv sajátosságait fi lozófi ai, pszichológiai, szociológiai és történelmi megközelítésben. Az első fejezet bemutatja a nyelv és a gondolkodás, valamint a nyelv és a beszéd egymáshoz való viszonyát, emellett átt ekintést nyújt a világ nyelveiről és a nyelvtípusokról. A második fejezet témája nyelvünk helyzete Magyarországon és a határon túl, valamint a nemzetiségek nyelvhasználata. A legnagyobb fejezet a magyar nyelv eredetét és történetét taglalja. Bemutatja a nyelvrokonság bizonyítékait, az egyes nyelvtörténeti korszakok jellemző vonásait és a legfontosabb nyelvemlékeinket. A fejezetet stílustörténeti átt ekintés zárja. Az utolsó rész az érett ségire való felkészüléshez nyújt segítséget. A tanult ismeretek összefoglalását tartalmazó vázlatok és táblázatok után gyakorlati tanácsok következnek a szövegértési feladatsor sikeres megoldásához. A könyv leckéi hasonló módon épülnek fel: 1. A felvezető, ráhangoló feladatok a már tanult ismereteket elevenítik fel. 2. Az anyanyelvi ismereteket tárgyaló részben - a legfontosabb fogalmakat, meghatározásokat vastag betűvel, illetve sárga hátt érrel emeltük ki; - a hatékony tanulást, megértést segítik a színes keretekben megjelenő táblázatok, ábrák; - a lecke témájához kapcsolódó érdekességek színesítik, gazdagítják a tanultakat. 3. A gyakorló feladatok az ismeretek elmélyítésén túl a nyelvi leleményesség, az önkifejezés fejlesztését segítik. A közösen, csoportban és párban elvégzendő feladatok alkalmat nyújtanak a társakkal való együtt működésre. Az egyes témaköröket összefoglaló oldal zárja. Az emelt szintű érett ségihez szükséges ismereteket külön oldalakon találjátok. Ha egy feladatban a t jelet látjátok, akkor megoldásotokat ellenőrizhetitek a Felkészülés az érett ségire című fejezetben szereplő táblázatok segítségével. A tankönyv végén kapott helyet az új szakszavak jegyzéke. A könyvben *-gal jelöltük meg azokat a fogalmakat, amelyek a középszintű érettségi követelményrendszerében szerepelnek, **-gal pedig azokat, amelyek az emelt szintű érettségiében.

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil