Kémia 7. o. tankönyv - Kémiai alapismeretek

 

Kémia 7. o. munkafüzet - Kémiai alapismeretek

 

Kémia 8. o. tankönyv - Szervetlen kémia

 

Kémia 8. o. munkafüzet - Szervetlen kémia

 

Kémia 9. o. tankönyv - Szerves kémia

 

Kémia 9. o. munkafüzet - Szerves kémia


Kémia tankönyveinkről

A kémia tantárgy művelődési anyaga a természettudományos nevelés jelentős részét képezi. A kémiaoktatás célja, hogy maradandó és hasznosítható tudást nyújtson, komplex természetbarát szemléletet adjon és olyan kémiai alapműveltséget biztosítson, amely a szakirányú képzés megalapozására is alkalmas. Fontosnak tarjuk, hogy iskoláinkból olyan tanulókat bocsássunk ki, akik képesek bekapcsolódni az őket körülvevő környezet életének gyakorlatába, dönteni tudnak a továbbtanulásukról, további életükről, és olyan igényes alapismeretekkel rendelkeznek, amelyek alapul szolgálnak egy magasabb szintű ismeretrendszer megszerzéséhez is.
A kémia azonban a szorosan vett, tudományos igényű tantárgyi ismeretek mellett nevelési célokat is szolgál. Az anyag korszerű feldolgozása során fejleszthető a tanulók kreatív és kritikai gondolkodása, kommunikációs és manuális képességei. A tananyagba természetes módon beilleszthető az egészséges életmódra nevelés, és a környezet iránti figyelem és felelősség igényének felkeltése. A kémia tanulása során számos aktuális újdonság, tudománytörténeti érdekesség és más kutatnivaló is előbukkan, vagyis a tanuláshoz szükséges a modern információs technikák elsajátítása, s végső soron ezzel a kémia az egész életen át történő tanulás, az önképzés gyakorlatának előkészítésében is szerepet játszik.

A tankönyv megírása során mindezen céljainkat két alapelv köré csoportosítottuk. Az egyik a szakmai igényesség, beleértve a tudományos és a pedagógiai szempontokat is, a másik a gyakorlatiasság, vagyis az, hogy a kémiát a legszélesebb értelemben véve kapcsoljuk a mindennapokhoz. Ezek az elvek a tananyag felépítésében és feldolgozásmódjában is érvényesülnek:
A hetedik osztályos tankönyvben a leggyakrabban előforduló kémiai anyagok (levegő, víz, energiahordozók stb.) bemutatása során azokat a legalapvetőbb, továbbfejleszthető alapismereteket fogalmaztuk meg, amelyek lehetővé teszik a kémia anyagszerkezeti alapon történő tanítását. A nyolcadik osztályos tankönyv a szervetlen kémiai ismereteket tartalmazza, itt az elemcsoportok és a legfontosabb vegyületek tulajdonságait mindig a periódusos rendszer alkalmazásával, a tulajdonságok és a szerkezet kapcsolatának rendszeres bemutatásával ismertetjük. A hamarosan megjelenő kilencedik osztályos tankönyv a fizikai, kémiai alapfogalmak tárgyalása után a szerves vegyületek ismertetését kezdi meg, végül a szerves kémiai művelődési anyag bemutatása a 10. osztályban fejeződik be.

 Részlet a Kémia 8. tankönyvből

A tankönyvek tartalmukkal, szemléltető anyagaikkal, szerkesztésmódjukkal is igyekszenek megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy a tanulók minél kevesebb nehézség árán szerezzék meg ismereteiket és a természettudományos szemléletmódot. A viszonylag rövid tanítási egységek, a sok kísérlet, az esztétikusság, az illusztrációk minőségi kivitelezése, az alkalmazott jelrendszer, a jó áttekinthetőség mind ezt a célt szolgálja. A tankönyv ábraanyaga rendkívül gazdag és sokszínű. A magyar tankönyvi világban egyedülálló módon a kísérletek illusztrálására nem vonalas ábrákat használ, hanem valamennyi bemutatásra szánt kísérlet színes fényképét tartalmazza.
A gyakorlatiasság elve számtalan módon érvényesül a könyvben. Azon túl, hogy az ismertetett anyagok előfordulása, alkalmazása, előállítása természetesen minden leckében megtalálható, külön figyelmet fordítunk azokra az ismeretekre, amelyek az adott anyag balesetmentes és felelősségteljes használatát teszik lehetővé. Ezért például a hetedikes könyv végén található A kémiai anyagok a háztartásban című leckét nem kiegészítő anyagnak, hanem a tananyag egyik leghasznosabb részének tekintjük. A gyakorlati ismeretek egyik sajátos része az egyes elemek, anyagok kultúrtörténeti érdekességeinek bemutatása is. A tankönyv egyes anyagrészeihez tartozó olvasmányok, gyakran autentikus szövegek is mind azt igazolják, hogy a tűztől a maghasadásig a kémiai jelenségek alkalmazása az emberiség történelmének is meghatározó részévé váltak. S végül - természetesen - a művelődési anyagban hangsúlyozottan szerepelnek az egészségvédelmi és a környezeti hatásokkal összefüggő kérdések, hiszen a cselekvő, környezettudatos magatartásforma kialakítása a kémiaórák egyik legfontosabb feladata. Ezt a munkát egyébként segítheti a tankönyv anyagához kapcsolódó, de attól függetlenül - akár a középiskolák alsó évfolyamain is - használható Környezetvédelem munkafüzetünk is, amely az általában megszokottnál oldottabb, játékosabb formában, ugyanakkor rengeteg háttér-információt és gyakorlatot is nyújtva dolgozza fel ezt a témakört.

Szerzőtársaimmal együtt őszintén remélem, hogy tankönyveinket és a hozzájuk kapcsolódó munkafüzeteket, feladatlapokat használva a tanulók úgy juthatnak korszerű és hasznos ismeretekhez, hogy közben a tanulás élményt és örömet is jelent majd a számukra, s ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy a kémiát szerető és okosan használó emberekké váljanak.

dr. Siposné dr. Kedves Éva
szerző


Tantárgylista MOZAIKOK A MOZAIKRÓL
Mozaik Módszertani Napok
A Föld, amelyen élünk 5-10. o.
Informatika-Számítástechnika 5-9. o.
Biológia 5-8. o.
Földrajz 5-8. o.
Fizika 6-8. o.
Kémia 7-9. o.
ABC-ház tankönyvcsalád 1-4. o.
Magyar nyelv kisiskolásoknak 1-4.
Nyelvtan-Helyesírás-Fogalmazás 5-10. o.

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018