Történelem érettségi felkészítő könyv

Érettségire készülök - Történelem - Középszint, írásbeli Könyvünk a középszintű történelem érettségihez nyújt segítséget. A rövid választ igénylő feladatok mellett a legnehezebb vizsgarésznek tartott kifejtendő szöveges feladatokra helyezi a hangsúlyt. MS-2376U
MS-2376U

Felkészítőkönyv forrásokkal, kidolgozott feladatokkal

12. évfolyam, 1. kiadás (2020. 01. 06.)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 216 oldal
tanterv: NAT 2012
3 480 Ft
2 784 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2020.03.31 és 2020.10.15 között.
Kapcsolódó kiadványok

Könyvünk a középszintű történelem érettségi írásbeli vizsgára készít fel, és segítséget nyújt a szóbeli vizsgára való felkészüléshez is.

 • Részletes útmutatót és példákat ad a rövid választ igénylő feladatok megoldásához.
 • A hangsúlyt a legnehezebb vizsgarésznek tartott kifejtendő szöveges feladatok megírására helyezi: a témaköröket esszéfeladatok formájában dolgozza fel. Megmutatja, hogy mire kell figyelni egy-egy esszé megírásánál, hogyan érdemes a forrásokat használni, hogyan kell jól és lényegre törően fogalmazni, és hogyan lehet a szűkös terjedelem és akár kevésbé biztos tudás esetén is a lehető legjobb vizsgaeredményt elérni.
 • Ismerteti a javítási útmutató pontozási szempontjait, példákon keresztül bemutatja a javítókulcsot.
 • A szövegekben megjelöli a javításkor értékelhető válaszelemeket, hogy a tananyagban alapkövetelményként szereplő adatokat, összefüggéseket könnyebb legyen rögzíteni, szerepüket tudatosítani.
 • Az esszékkel a teljes érettségi tematikát lefedi.
 • Digitális változat egyedi kóddal

  *A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
  Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
  Mintaoldalak
  Tartalomjegyzék
  Tartalomjegyzék3
  Tartalomjegyzék3
  A könyv használatáról3
  A középszintű írásbeli vizsga az érettségin4
  Az ókor és kultúrája12
  Poliszok az ókori Hellászban (1.1.)12
  Az athéni demokrácia a Kr. e. 5. században12
  Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában (1.2.)14
  Iulius Caesar egyeduralmi kísérlete14
  Az európai kultúra alapjai (1.3.)15
  A görög hitvilág15
  A görög szobrászat16
  A római építészet17
  Az ókori zsidó vallás18
  A kereszténység kialakulása és főbb tanításai19
  A középkor22
  Nyugat-Európa a kora középkorban (2.1.)22
  A mezőgazdasági technika változásai22
  A hűbériség23
  A jobbágyság helyzete24
  A középkori egyház (2.2.)25
  A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői25
  A keresztény-zsidó együttélés a középkorban26
  Az érett középkor Nyugat- és Közép-Európában (2.3.)27
  A középkori városok kialakulása27
  A városok jogai az érett középkorban28
  A céhek kialakulása és működése29
  Az iszlám vallás és az Oszmán Birodalom (2.4.)30
  Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai30
  A középkor kultúrája (2.5.)31
  A román stílus31
  A gótikus stílus32
  A reneszánsz kultúra33
  Kora újkor (1492-1789)36
  A földrajzi felfedezések és következményei (4.1.)36
  A földrajzi felfedezések okai és főbb eseményei36
  A kapitalista gazdaság kialakulása37
  A kontinentális munkamegosztás kialakulása38
  Reformáció és katolikus megújulás (4.2.)39
  A lutheri reformáció39
  A kálvinizmus40
  A katolikus megújulás41
  A barokk42
  Alkotmányosság és abszolutizmus a 17-18. században (4.3.)43
  Az angol alkotmányos monarchia jellemzői43
  A felvilágosodás kora (4.4.)44
  A felvilágosodás államelmélete44
  A felvilágosodás valláskritikája45
  A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914)48
  A francia forradalom eszméi és a napóleoni háborúk (6.1.)48
  Az alapvető emberi és polgári jogok48
  A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések (6.2.)49
  A liberalizmus és a konzervativizmus49
  A nacionalizmus a 19. században50
  A szocializmus51
  Gyarmati függés és harc a világ újrafelosztásáért (6.3.)52
  A szövetségi rendszerek kialakulása52
  Az ipari forradalom hullámai és hatásai (6.4.)53
  Az iparosodás kezdetei: a könnyűipari fellendülés53
  A közlekedés átalakulásának következményei54
  Az iparosodás környezeti hatásai55
  Az iparosodás második szakasza56
  Az iparosodás újabb szakaszának jellemzői57
  A világháborúk kora (1914-1945)60
  Az első világháború és következményei (8.1.)60
  Hadviselés az I. világháborúban60
  A Párizs környéki békék61
  A fasizmus és a nemzetiszocializmus (8.2.)62
  A náci ideológia62
  A kommunista diktatúra (8.3.)63
  A sztálini diktatúra63
  A második világháború (8.4.)64
  A német-szovjet viszony 1939 és 1941 között64
  Fordulat a keleti fronton65
  A nagyhatalmi együttműködés66
  A holokauszt67
  A jelenkor70
  A kétpólusú világ kialakulása (10.1.)70
  Az ENSZ legfontosabb szervei70
  Az ENSZ szervezetei és globális feladatai71
  A kétpólusú világ kialakulása72
  A kubai válság73
  Amerikai-vietnámi háború74
  A kétpólusú világrend megszűnése (10.2.)75
  A Szovjetunió szétesésének okai, folyamata75
  Jugoszlávia szétesése76
  Németország újraegyesítése77
  Az európai integráció (10.3.)78
  Az európai integráció folyamata78
  A maastrichti szerződés79
  Az Európai Unió és az uniós intézmények működése80
  A globális világ sajátosságai (10.4.)81
  A globális világgazdaság ellentmondásai81
  A középkori magyar állam megteremtése84
  A magyar nép története az államalapításig (3.1.)84
  A magyar honfoglalás84
  Az államalapítás és az Árpád-házi uralkodók kora (3.2.)88
  I. (Szent) István államalapító tevékenysége88
  A tatárjárás90
  Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora (3.3.)92
  I. Károly gazdasági és pénzügyi intézkedései92
  A Hunyadiak (3.4.)94
  Hunyadi Mátyás központosító intézkedései94
  Magyarország a kora újkorban (1490-1790)98
  Az ország három részre szakadása (5.1.)98
  A mohácsi csatavesztés körülményei98
  Az ország három részre szakadása100
  A várháborúk102
  Az Erdélyi Fejedelemség virágkora (5.2.)104
  Erdély etnikai és vallási képe a 16-17. században104
  A reformáció jellemzői és kulturális hatása106
  A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc (5.3.)108
  A Rákóczi-szabadságharc előzménye, okai108
  A Rákóczi-szabadságharc lezárása, következményei110
  Magyarország a 18. sz.-i Habsburg Birodalomban (5.4.)112
  Magyarország demográfiai és etnikai átalakulása112
  Mária Terézia reformjai114
  II. József reformjai116
  A polgárosodás kezdetei és kibontakozása (1790-1914)120
  A reformkor (7.1.)120
  Széchenyi politikai programja120
  Kossuth politikai programja122
  Forradalom és szabadságharc (7.2.)124
  A márciusi forradalom124
  Az áprilisi törvények126
  Az 1848-1849-es szabadságharc128
  A kiegyezés és a dualizmus (7.3.)130
  A kiegyezéshez vezető út130
  A kiegyezés tartalma és értékelése (7.4.)132
  A kiegyezés132
  A dualizmus kori gazdaság és társadalom (7.5.)134
  Gazdasági változások a dualizmus korában134
  Az arisztokrácia és a nagypolgárság136
  Az etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés138
  Magyarország a világháborúk korában (1914-1945)142
  Az első világháború és következményei (9.1.)142
  A trianoni béke következményei142
  A Horthy-korszak (9.2.)144
  A bethleni konszolidáció144
  A Horthy-korszak politikai berendezkedése146
  Magyarország külpolitikája148
  A Horthy-rendszer ideológiai alapjai150
  Művelődési viszonyok és társadalom (9.3.)152
  Az antiszemitizmus Magyarországon a két háború között152
  Magyarország a második világháborúban (9.4.)154
  Magyarország a Szovjetunió elleni harcokban154
  Magyarország német megszállása156
  A nyilas hatalomátvétel és következményei158
  A magyarországi holokauszt160
  Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig164
  A Rákosi-korszak (11.1.)164
  A Rákosi-korszak politikai rendszere164
  A Rákosi-korszak gazdaságpolitikája166
  Az 1956-os forradalom és szabadságharc (11.2.)168
  Az 1956-os forradalom előzményei és kirobbanása168
  A forradalom győzelme és a szabadságharc leverése170
  A Kádár-korszak (11.3.)172
  A Kádár-korszak politikai rendszere172
  Életkörülmények az 1960-70-es években174
  A Kádár-korszak gazdaságpolitikája176
  A rendszerváltozás (11.4.)178
  A rendszerváltozáshoz vezető út178
  A rendszerváltozás főbb eseményei 1989-90-ben180
  A piacgazdaságra való áttérés nehézségei182
  Demográfiai folyamatok és a határon túli magyarság (11.5.)184
  Az erdélyi magyarság története 1945 után184
  Társadalomismeret188
  Társadalmi tagozódás és felelősségvállalás (12.1.)188
  A szociális ellátórendszer fő elemei és működése188
  A szociális ellátórendszer Magyarországon189
  A magyarországi romák foglalkoztatási helyzete190
  Az aktív és felelős állampolgárság alapjai (12.2.)192
  A hatalmi ágak viszonya a jelenkori Magyarországon192
  Az országgyűlési választások rendszere194
  Az alapvető emberi jogok196
  Alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak (12.3.)197
  A háztartás pénzügyei197
  Rövid választ igénylő feladatok198
  Mintafeladatok198
  Tartalomjegyzék212

  © MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2020 | Mobil