Kidolgozott magyar nyelv és irodalom érettségi tételek

Érettségire készülök - Magyar nyelv és irodalom - Szóbeli, középszint (2024-től érv. köv.)  MS-3326U
MS-3326U

120 kidolgozott tételvázlat

12. évfolyam, 1. kiadás (2024. 04. 30.)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 256 oldal
tanterv: NAT 2020
3 780 Ft
3 024 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A 2024-től érvényes érettségi követelményeknek megfelelően átdolgozott kiadvány a középszintű magyar nyelv és irodalom szóbeli érettségire való felkészüléshez nyújt hatékony segítséget. A kötetben található 80 irodalom és 40 nyelvtan tétel megfelel a szóbeli érettségi vizsga követelményeinek, lefedi a középszintű érettségi témaköreit. A részletesen kidolgozott tételvázlatok a vizsgafeladatokat és azok kifejtését egyaránt tartalmazzák. A nyelvtan tételekhez emellett megadtuk a gyakorlati feladatok megoldását is, így ezek a megszerzett tudás tesztelésére szintén kiválóan alkalmasak.

A kötet újdonsága, hogy a jól felépített és könnyen áttekinthető szöveges vázlatok mellett táblázatok, fürtábrák, gondolattérképek és szófelhők is támogatják az érettségin elvárt ismeretek elsajátítását, rendszerezését és felidézését. Ezért a kiadványt különösen ajánljuk mindazoknak, akik a tanulás során a vizualitást részesítik előnyben. A könyv jól használható tanórán és az önálló felkészülés során is.

A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezetés3
I. TÉTELEK A MAGYAR ÉS A VILÁGIRODALOMBÓL 
1. témakör • Életművek a magyar irodalomból. Kötelező szerzők6
A reformkor, illetve a romantika tartalmi és formai sajátosságai Vörösmarty Mihály ódáiban6
Létkérdések és boldogságkeresés Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című drámai költeményében8
Petőfi Sándor komikus eposza, A helység kalapácsa10
Petőfi Sándor hitvesi költészete12
Petőfi Sándor forradalmi látomásköltészete14
Hasonlóságok és különbségek Arany János Toldi és Toldi estéje című művében16
Arany János balladaköltészete18
Arany János – Az Őszikék-korszak lírája20
Romantika és realizmus, motívumok és emberi sorsok Jókai Mór Az arany ember című regényében22
A mikszáthi novella jellegzetességei – A jó palócok24
Látszat és valóság Mikszáth Kálmán Beszterce ostroma című regényében26
Herczeg Ferenc történelmi regénye, Az élet kapuja28
Életérzések, témák és szimbólumok sokszínűsége a pályakezdő Ady Endre verseiben30
Ady Endre szerelmi lírája32
Ady Endre háborúellenes költészete34
A közösségi szerepvállalás kialakulása Babits Mihály lírájában36
Babits Mihály kései költészete – Az elmúlással való szembenézés versei38
A Jónás könyve mint Babits Mihály önértelmezése40
A lírikus Kosztolányi Dezső – A szegény kisgyermek panaszai42
A kiszolgáltatottság, a közömbösség, valamint a részvét és szánalom hiányának problémái Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényében44
A novellaíró Kosztolányi Dezső – Esti Kornél-történetek46
József Attila gondolati költészetének logikai és stilisztikai sajátosságai48
József Attila tájversei – jellegzetességek, motívumok50
József Attila létösszegző versei52
2. témakör • Szerzők, művek, korszakok a régi magyar irodalomból a 18. század végéig. Választható szerzők54
Humanista értékszemlélet Janus Pannonius epigrammaköltészetében54
Témák sokszínűsége Balassi Bálint költészetében56
A barokk eposz jellegzetességei – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem58
Műfaji sokszínűség Mikes Kelemen Törökországi levelek című művében60
A stílus és a tartalom harmóniája Csokonai Vitéz Mihály verseiben62
3. témakör • Portrék, metszetek, látásmódok a 19–20. század magyar irodalmából. Válaszható szerzők64
Az elégikus létszemlélet Berzsenyi Dániel költészetében64
A múlt, a jelen és a jövő megjelenítése Kölcsey Ferenc verseiben66
A magyar realista próza kiteljesedése Móricz Zsigmond novelláiban68
Az emlékezés mint szervezőelv Krúdy Gyula Szindbád-novelláiban70
Tóth Árpád impresszionista hangulatlírája72
A humor nagymestere: Karinthy Frigyes74
A világ kaotikussága Szabó Lőrinc bölcseleti verseiben76
Az idill és a halál képei Radnóti Miklós lágerverseiben78
Weöres Sándor Rongyszőnyeg-ciklusa80
Erkölcsi kiállás Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című versében82
Pilinszky János lírájának jellegzetességei84
Az értékőrzés mint költői magatartásforma Nagy László verseiben86
Emigráns líra a második világháború után: Márai Sándor88
Sajátos műfaj, sajátos tartalom – Örkény István: Egyperces novellák90
Sajátos elbeszélői nézőpont és értelmezés Ottlik Géza Iskola a határon című regényében92
A nevelődési regény újszerű felfogása Kertész Imre Sorstalanság című regényében95
4. témakör • Metszetek a 20. századi délvidéki, erdélyi, felvidéki és kárpátaljai irodalomból98
A hagyomány és az újítás Kányádi Sándor költészetében98
Az életöröm és az elégikus hang kettősségének megjelenése Áprily Lajos költészetében100
5. témakör • Művek a kortárs magyar irodalomból 
A költői kifejezésmódok változása az utóbbi évtizedek magyar irodalmában –102
Varró Dániel költői világának sajátosságai102
Tóth Krisztina: Pixel104
A 20. század végének társadalmi kor/kórképe – Spiró György: Prah106
A regényírás hagyományainak tisztelete és a tartalmi-formai újítás együttes jelenléte Géczi János Viotti négy vagy öt élete című művében108
6. témakör • Művek a világirodalomból110
A Biblia kultúrtörténeti jelentősége110
A homéroszi eposzok világa112
A 19. századi orosz irodalom jellegzetes típusa: Anyegin, a „felesleges ember”114
A francia realista regény – Stendhal: Vörös és fekete116
Sajátos jellemábrázolás az orosz realizmus irodalmában118
A 19. század második felének francia lírája – Baudelaire, Verlaine és Rimbaud költészete120
Thomas Mann Mario és a varázsló című elbeszélése mint erkölcsi példázat122
A bizonyosságtudat elvesztése, az elidegenedés megjelenése Franz Kafka124
Az átváltozás című elbeszélésében124
7. témakör • Színház és dráma126
A színjátszás kezdetei – Szophoklész: Antigoné126
Az angol reneszánsz dráma és színház – William Shakespeare: Romeo és Júlia128
A francia klasszicista dráma – Molière: Tartuffe130
A magyar színjátszás kialakulása – Katona József: Bánk bán132
Nemzeti irodalmunk drámai költeménye: Madách Imre: Az ember tragédiája I.134
Nemzeti irodalmunk drámai költeménye: Madách Imre: Az ember tragédiája II.136
Idealizmus és élethazugság kettőssége Henrik Ibsen A vadkacsa című drámájában140
Csehov és a drámaiatlan dráma142
Az erkölcsösség megjelenési formái Bródy Sándor A tanítónő című színművében144
8. témakör • Az irodalom határterületei vagy Regionális irodalom146
A fantasy zsánerirodalom jellemzői Norbert Winney műveiben146
A megfilmesített irodalom – Örkény István: Tóték148
A Morgue utcai kettős gyilkosság – a krimi műfaji jellemzői150
A sci-fi műfaji jellemzői152
Egy formabontó, modern költészeti stílus – a slam poetry154
Szeged szülötte: Juhász Gyula156
Baka István korai költészetének szerepversei158
Értelmezési szintek, megközelítések160
Az évszaktoposz a magyar irodalomban160
A kerttoposz a magyar irodalomban162
Az óda műfajának irodalomtörténeti hagyományai, változásai164
A hagyományos művészeti formák felbontása – az avantgárd166
A szonett műfajának irodalomtörténeti hagyományai, változatai168
II. TÉTELEK MAGYAR NYELVBŐL 
1. témakör • Kommunikáció172
A kommunikációs folyamat tényezői, célja, funkciói és összefüggésük172
A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megismerése: személyes, csoportos, nyilvános és tömegkommunikáció174
Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei176
Sikeres nyelvhasználat: a beszédaktusok és az együttműködés elve178
Tömegkommunikációs műfajok180
2. témakör • Nyelvtörténet182
Változás és állandóság a nyelvben182
A magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának bemutatása184
A magyar nyelvtörténet korszakai186
A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek188
A nyelvújítás lényege és jelentősége190
3. témakör • Ember és nyelvhasználat192
A nyelv mint jelrendszer192
A nyelvváltozatok rendszere, a nyelv vízszintes és függőleges tagolódása194
Az egynyelvű szótárak196
Nyelvünk helyzete a határon túl198
Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre200
4. témakör • Nyelvi szintek202
A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggései202
A morfémák, szóelemek szerepe és helyes használata a szóalak felépítésében, a szószerkezetek alkotásában204
A tulajdonképpeni alapszófajok206
Az igenevek és a névmások208
A viszonyszók és a mondatszók210
A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat felépítésében, mondatbeli viszonyaik212
A magyar helyesírás rendszerszerűsége215
A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai216
5. témakör • A szöveg218
A különféle szövegek felépítése, egységei218
A szövegkohézió, a témaháló és a cím220
Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípusok222
A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra224
Szövegek jellemzőinek megfigyelése226
A szövegértés technikája. Olvasási típusok és stratégiák228
6. témakör • A retorika alapjai230
A retorika mint a meggyőzés művelete a gondolatközlésben230
A klasszikus szónoki beszéd szerkezete. A beszéd megszer­kesztésének menete az anyaggyűjtéstől a megszólalásig232
Az érv felépítése és az érvtípusok234
A kulturált véleménynyilvánítás és vita gyakorlata236
A kiselőadás és a vizsgafelelet elkészítésének menete és felépítése238
7. témakör • Stílus és jelentés240
Jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) megismerése (pl. bizalmas, közömbös, választékos), felismerése, hatásának elemzése240
Stílusérték (alkalmi és állandó), stílushatás242
A szavak csoportosítása hangalak és jelentés alapján (egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés)244
Az egyszerűbb szóképek: hasonlat, metafora, metonímia246
Az egyszerűbb alakzatok: felsorolás, ismétlődés, ellentét, gondolatritmus248
A közélet színterei, a közéleti és a hivatalos stílus kritériumai, stiláris kötöttségei250