Nyelvtan - helyesírás - fogalmazás tankönyv 5. o.
Nyelvtan - helyesírás - fogalmazás tankönyv 6. o.
Nyelvtan - helyesírás - fogalmazás tankönyv 7. o.
Nyelvtan - helyesírás - fogalmazás tankönyv 8. o.
Nyelvtan - helyesírás - szövegtan tankönyv 9. o.
Nyelvtan - helyesírás - szövegtan munkafüzet 9. o.
Nyelvtan - helyesírás - szövegtan tankönyv 10. o.
Mi a magyar nyelv tanításának célja? Felkészítés a társas-társadalmi együttműködéshez szükséges nyelvi képességekre és beállítódásokra, a kulturált nyelvi magatartásra; annak tudatosítása, hogy a hiteles, a másik ember megértését és az önkifejezést elősegítő kommunikáció egyéni és közös érték, hogy a beszédkultúra mind a múltban, mind a jelenben a társas-társadalmi megértés fontos színtere. Ez az alapgondolat hatja át a Nyelvtan, helyesírás, fogalmazás tankönyvcsalád köteteit, melyeknek szerzője Lerchné dr. Egri Zsuzsa.

Az anyanyelvnek minden ember, így a növekvő diák életében is, személyiségének, gondolkodásának fejlődésében alapvető szerepe van. A nyelvi hatóerő és minta kultúrát, önmagában is értéket közvetít neki és általa. Olyan eszköz számára, mellyel kifejezheti gondolatait, érzéseit, vágyait. Közölheti a világra vonatkozó tapasztalatait, ismereteit, elképzeléseit, véleményét. A nyelv elválaszthatatlanul hozzátartozik személyiségéhez. Az anyanyelvi ismeretek bővülő halmaza tág lehetőségeket ad a különböző információk megszerzéséhez, elemzéséhez, megtartásához, azaz a tanuláshoz. Csak a nyelvi készségek megfelelő szintjének birtokában képzelhető el eredményes együttműködés a partnerekkel, saját vélemény elfogadtatása, az önérvényesítés, az önbizalom erősítése. Ezen célokat fogalmazza meg a szerző a sorozathoz kapcsolódó tanmenetben.
A tankönyvcsalád tagjai: ötödiktől-tizedik osztályig tankönyv, munkafüzet és tudásszintmérő; összefoglaló feladatgyűjtemény, tanári kézikönyv, tanterv és tanmenet.

A tankönyvek és a munkafüzetek

A tankönyvek felépítése koncentrikus, állandó előre és visszautalással. Az előírt nyelvtani ismeretek megértésének és megtanulásának alapja az állandó ismétlés, rendszerezés. Minden könyvben az év eleji és év végi ismétléseken kívül fejezetzáró részösszefoglalásokat és rendszerező táblázatokat találunk. Ezzel párhuzamosan az új ismeret tárgyalásakor a könyv mindig visszakérdez az alapokra is. Életközeli szemlélet jellemzi, szinte párbeszédet folytat olvasójával, a diákkal, aki a példamondatokat olvasva sokszor ismerhet magára pozitív vagy negatív "hősként". Az életközeliség egy másik megközelítésből: rámutat a nyelv gyakorlati szerepére, pl. a tulajdonnevek helyesírása elválaszthatatlan a levélírástól, a megszólítástól, a címzéstől, a számnevek helyesírásánál: csekk, nyugta kitöltése, elismervény, megrendelés szövegezése.
Kiemelkedő a tanítás-tanulás újfajta megközelítése, a tartalmi és módszertani differenciálás, valamint a szövegértés fejlesztése és az olvasás eszközszintű használata. A nyelvi tényeket, törvényszerűségeket, kivételeket a mai nyelvállapotnak megfelelően mutatja be, de ahányszor csak lehet, rámutat régebbi alakokra is. Mindez formálja a gyerekek dialektikus nyelvszemléletét, miközben több tantárgy metodikájával is rokonságot mutat. Lehetőséget biztosít egyéni kommunikációs stratégia kialakítására, a fogalmazási és megnyilatkozási készség fejlesztésére.
Az ismeretek megszövegezése az életkori sajátosságoknak megfelel, nyelvezete változatos, színes, könnyen tanulható. A Jó, ha tudod!, Tudod-e?, Nézz utána! felhívás kiegészítő anyag elsajátítására vagy további kutatásra sarkall. Helyesírási, nyelvhelyességi, viselkedésbeli vagy egyéb tudnivalóra irányítja a figyelmet a Fontos! minősítés. Az Érdekesség esetén már a hívószó is vonzó. A személyes hangvétel mellett a könyvek másik fő erénye a humoros, olykor elgondolkodtató illusztrációk, amelyek - a diákok szerint is - változatosabbá, érdekesebbé teszik az órai és otthoni munkát. A bőséges - főleg szépirodalmi - indukciós szöveg alkalmas az érdeklődés felkeltésére, kutatásra, elmélyedésre.
A nyelvtani fogalmak magyarázata részletes és alapos, a szakszerű meghatározás logikusan következik belőle. Egy-egy fogalom definiálását követően kibővíti azt, érdekességeket közöl és visszautal, összefüggést teremt a korábban tanultakkal. Helyesírásunk alapjainak megértéséhez és helyes alkalmazásához, a tankönyvek a szabályok megismertetése mellett rendszeresen használtatják a Helyesírási kéziszótárt és A magyar helyesírás szabályait.
A fogalmazási készséget változatos szövegfajtákon keresztül, beszédtechnikai feladatok beiktatásával, valamint szituációs gyakorlatokkal fejleszti. Ezek a szövegek a tankönyvek végén a Függelékben találhatók. Megemlítjük még a Tárgymutatót, amely főként egy konkrét fogalom gyors megkeresését segíti, ugyanakkor szótárhasználati gyakorlatot is alapoz.
A gyakorló füzetek igazán jól használhatók a tanulók differenciált foglalkoztatására, élményszerűvé teszik a gyakorlati munkát. A példaszövegek, fogalmazási feladatok témái a gyerekekhez közel állóak, segítik a fogalmak megértését és gyakorlását. Sokoldalúságukat az is mutatja, hogy helyesejtési, nyelvhelyességi szabályokra is kitérnek, valamint a kapcsolódó fogalmazási tudnivalókra is felhívják a figyelmet.

 

 

Nyelvtan - helyesírás - fogalmazás Összefoglaló feladatgyűjtemény 10-16 év.

 

 

Nyelvtan - helyesírás - fogalmazás 5-8. o. Tanári kézikönyv

A kiegészítő taneszközök

Az Összefoglaló feladatgyűjtemény 10-16 éveseknek szól. Logikája, felépítése eltér a hasonló kiadványokétól. Lehetőséget ad a gyermek életkorától, osztálytársai színvonalától eltérő, saját ütemű fejlődésre. Egyaránt tartalmaz feladatokat a lassabban haladóknak és a jobb képességűek számára. Egyszerre szolgálja a felzárkóztatást és a tehetséggondozást, sok gyakorlatot kínál korrepetáláshoz, szakköri munkához, mérésekhez. Alkalmas egyéni, csoportos és frontális tevékenységhez, tanórai és otthoni foglalkoztatáshoz. Segíti a már megszerzett jártasságok, készségek továbbfejlesztését. A feladatok illeszkednek egymáshoz, de önállóan is elvégezhetők.
Ötödiktől nyolcadik osztályig Tudásszintmérő feladatlapok is kapcsolódnak a tankönyvekhez, amelyek A és B változatban jelentek meg. Egy számonkérés két részből, tollbamondásból és az adott témához illeszkedő feladatsorból áll. A kiadvány évi négy felmérést tartalmaz. A tollbamondásra javasolt szövegek a Tanári kézikönyvben találhatók. Ebben a kötetben foglalta össze a szerző a magyar szakos kollégáknak szóló módszertani tanácsait, tanmenetjavaslatait. Az ingyenes Tanterv és Tanmenet segítséget nyújt a tananyag feldolgozásához.


Tantárgylista MOZAIKOK A MOZAIKRÓL
Mozaik Módszertani Napok
A Föld, amelyen élünk 5-10. o.
Informatika-Számítástechnika 5-9. o.
Biológia 5-8. o.
Földrajz 5-8. o.
Fizika 6-8. o.
Kémia 7-9. o.
ABC-ház tankönyvcsalád 1-4. o.
Magyar nyelv kisiskolásoknak 1-4.
Nyelvtan-Helyesírás-Fogalmazás 5-10. o.
 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018