A Mozaik Kiadó kémia tankönyvsorozata


A MOZAIK Kiadó gondozásában megjelent négy kötetből álló kémia tankönyvsorozat a Nemzeti Alaptantervnek és a kerettantervnek megfelelően, lineáris tananyag elrendezésben tartalmazza a középfokú kémia oktatás művelődési anyagát. A sorozat része a Kiadó "Természetről tizenéveseknek" kiadott tankönyvcsaládjának, amely a lehetőségeket maximálisan felhasználva hangolta össze a természettudományos tantárgyakban tanításra megjelölt ismereteket. Mivel a Nemzeti Alaptanterv két évenként jelölte meg az elsajátítandó ismeretek körét, ezért a tankönyv-szerzők e határokon belül belátásuk alapján dolgozhatták fel az egyes fogalmakat. A kerettanterv bizonyos tartalmak megtanítását adott évfolyamok számára rögzítette, míg más tanítási egységek helyét jelenleg is megválaszthatónak hagyta. Ezért szükségessé vált a 7.-es kémia tankönyv kiegészítése és ezzel egyidőben bizonyos tanítási egységek magasabb évfolyamokba történő áthelyezése.

A 2003-ban megjelenő tankönyvjegyzékbe javasolt Kémia 7. tankönyv, megtartva a megelőző tankönyv értékeit, eddigi feldolgozásmódját, abban tér el az előző kiadásoktól, hogy kiegészítésként tartalmazza a kerettantervben szereplő valamennyi megtanítandó fogalmat és témakört (pl: a kémiai kötéseket), szemléletmódja, eszközrendszere megfelel a mindkét tantervben megfogalmazott nevelési és fejlesztési követelményeknek. A kerettanterv alapján a 7. és 8. évfolyamon elhelyezhető ismeretek közül változatlanul a Kémia 7. tankönyvben található a Környezetünk néhány fontos anyaga c. fejezet. Ezt az a tény indokolja, hogy a 8. évfolyamra megfogalmazott tantervi követelmények a biztosított óraszám mellett az ott feladatként megjelölt követelmények teljesítése szempontjából jobban terhelné a tanulókat. E témakörben a 8. évfolyamban sem lenne indokolt a tartalom részletesebb bemutatása.
A Kémia 7. osztályos tankönyv a kémiai alapismereteket, a Kémia 8. a szervetlen kémiai, a Kémia 9. az általános kémiai és a Kémia 10. a szerves kémiai ismereteket tartalmazza. A tankönyvsorozat a kémiai közműveltség alapjainak lerakását kívánja szolgálni. Olyan tudományosan megalapozott, korszerű, a tanulók szellemi szintjéhez, teljesítőképességéhez, teherbírásához igazodó ismereteket dolgoznak fel, amelyek segítségével a tanulók jobban megismerik a környezetükben megjelenő és a mindennapi tevékenységükben felhasználásra kerülő anyagok kémiai tulajdonságait, azok hatásait, a kémiai jelenségeket, és azok összefüggéseinek megértetésével segíti őket az anyagok tudatos felhasználásában.
A tankönyvek tartalmukban és feldolgozás-módjukkal építenek a tanulók előző ismereteire, figyelembe veszik a párhuzamosan tanított tantárgyak tartalmát, és megalapozzák a későbbi években megtanításra kerülő alapvető kémiai ismereteket is.
A sorozat tankönyveiben a megfigyelésekre, közvetlen tapasztalatokra épített szakmai tartalom mellett, hangsúlyozottan jelenik meg a kémiai tudományok eredményeinek mindennapi életünkben betöltött szerepe, jelentősége.
A tankönyvek igyekeznek megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy a tanulók minél kevesebb nehézség árán szerezzék meg ismereteiket és a természettudományos szemléletmódot. A viszonylag rövid tanítási egységek, a számos anyag és kísérlet színhű fényképe, az esztétikusság, az illusztrációk minőségi kivitelezése, az alkalmazott jelrendszer, a jó áttekinthetőség a fenti célt szolgálja.
A tankönyvekben a tartalmukban és funkciójukban eltérő szövegrészek jól elkülönülnek egymástól. Az alkalmazott betűk mérete, vastagsága és az esetenként található színes sávok és aláfestések elősegítik a tanulók differenciált foglalkoztatását. Eltérő színes aláfestéssel kerültek nyomtatásra a kérdések, az olvasmányok, az érdekességek és az összefoglaló órák anyagrészei.
A tankönyvek ábraanyaga rendkívül gazdag és sokszínű. Tartalmazza a bemutatásra szánt anyagok és kísérletek színes fényképeit. A fentieken kívül ide kerültek elhelyezésre a modellek fényképei, a megértést elősegítő grafikonok, táblázatok, a kiemelkedő kutatók arcképei, a tanulók képzeletének formálását szolgáló rajzok, esetenként a témával összefüggő, a természetes- és épített környezetről, valamint a kultúrtörténeti értékekről készített fényképek is.
A szaktanárok munkájához, továbbá az érdeklődő tanulók tájékoztatására minden kísérlet leírása apró betűvel szedve, bíbor színű csíkkal megjelölve található a tankönyvekben.

A szerzők, mivel tankönyveikkel, munkafüzeteikkel és az egyéb megjelent segédleteikkel részt kívánnak venni a tehetséggondozásban is, ezért a tanár kollégákra bízzák azt, hogy az oktatási kormányzat által meghatározott követelmény-rendszert meghaladó ismeretek közül, mely részleteket kívánják megtanítani, és melyek lesznek azok, amelyeket tanulóik számára olvasmányként ajánlanak.
A tankönyvek és a hozzátartozó munkafüzetek feladatai különféle módszertani eszközökkel munkáltatják a tanulókat. A nagyon változatosan megfogalmazott kérdések között vannak kiegészítendő-, táblázatos-, kiválasztós, állításokat kikereső, csoportosító, eszközfelismerő, diagram rajzoló és kiegészítő, adatgyűjtő és munkáltató stb. feladatok is. Az ismeretanyagban nagy hangsúllyal szerepelnek a tananyag elsajátítását segítő kísérletek és elemzéseik. A számos gyakorlati életből vett kérdés mellett a feladatok egy része az Internet, a táblázatok és a lexikonok használatára ösztönzik a tanulókat. fontosságának megfelelően a munkafüzetben is kiemelten szerepel a környezetvédelem. Több tanítási egység esetében a környezeti problémák felvázolása után megfigyeltetéssel, azok értékelésével és egyszerű gazdaságossági számításokkal a természet erőforrásaival való ésszerű takarékosság szükségességéről kívánják a szerzők meggyőzni a tanulókat. A tankönyvek a "Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan " alapelv szellemében tartalmazzák az adott témák kapcsán a vonatkozó ismereteket. A tantárgy sajátosságait figyelembe véve, különösen nagy hangsúlyt helyeztek a szerzők az egészséges életmódra nevelés kérdéseire. A fentiek mellett igyekeztek minden lehetőséget felhasználni arra, hogy a megtanulandó kémiai ismeretek és a mindennapi élet kapcsolatát, jelentőségét bemutassák.
A tankönyvek megfogalmazásukkal, a tartalom szemléletmódjával kívánnak hozzájárulni a tanulók személyiségének formálásához, egységes természet-szemléletük megalapozásához, egyéni képességeik felismertetéséhez és fejlesztéséhez, a természet-tudományok iránti érdeklődés és az önművelési igény felkeltéséhez. A tankönyvben található számos leírás, ábra és kép segítségével kívánják a szerzők elérni, hogy a kémia tanulása alakítson ki felelősségteljes tudást az élő környezet megóvása és az egészséges életmód megvalósítása érdekében.
A szerzők bíznak abban, hogy a tankönyvek és a hozzátartozó kiadványok elősegítik azt, hogy a tanulók tanáraik irányításával fokozatosan és szakszerűen sajátíthassák el azt a kémiai szemléletmódot és műveltségtartalmat, amely a XXI. század kulturált embere számára szükséges, a civilizált életforma igényei mellett: a természet tiszteletét, a környezettudatos magatartást.

A témakörök feldolgozása során a szerzők és a MOZAIK Kiadó igyekeztek minden eszközt felhasználni arra, hogy a kémiai tantárgy szépségeit, értékeit, érdekességeit bemutatva a tárgyat vonzóvá, megbecsültté tegye.

A tankönyvcsalád eddigi kiadásai az alábbi díjazásban részesültek:

Hundidac '97, '99, 2001. Arany-díj
V. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Budai Könyvdíja
Szép Magyar Könyv '97 Oklevél
Szép Magyar Könyv '98 Különdíj

Megrendelhető:

Kémia 7 tankönyv
Kémia 7 munkafüzet
Tudásszintmérő feladatok
Környezetvédelem (szakköri) munkafüzet

Kémia 8 tankönyv
Kémia 8 munkafüzet
Tudásszintmérő feladatok

Kémia 9 tankönyv
Kémia 9 munkafüzet

Kémia 10 tankönyv
Kémia 10 munkafüzet

 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018