Anyanyelv felsősöknek 5.
MS-2185U

Tankönyv

5. évfolyam, 14. kiadás (2017. 06. 23.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2185U
ára: 1 040 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 832 Ft (15 db felett)
méret: B5, 104 oldal
tanterv: NAT 2012
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Díjak
A tankönyv érdekesen, közérthetően dolgozza fel a magyarnyelv-tananyagot. Tanítást és otthoni tanulást segítő kiadványként egyaránt jól használható.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Beköszöntő5
Miért és hogyan kell a nyelvtant tanulni?6
Tanév eleji ismétlés8
Hangtani ismeretek9
Szótani ismeretek10
Mondattani ismeretek11
Fogalmazási ismeretek12
Nyelv, anyanyelv, beszéd, írás14
A szép magyar beszéd16
Kommunikáció, nyelvi viselkedés18
Ismerkedj meg a szövegekkel!20
A nyomtatott szöveg21
Az elektronikus szöveg24
Tájékozódás, információkeresés28
Magán- és mássalhangzók30
Hogyan keletkeznek a hangok?31
Magánhangzóink32
Mássalhangzóink34
A magánhangzók egymásra hatása. A hangrend és az illeszkedés36
A mássalhangzók egymásra hatása I. A részleges hasonulás38
A mássalhangzók egymásra hatása II. A teljes hasonulás40
A mássalhangzók egymásra hatása III. Az összeolvadás44
A mássalhangzók egymásra hatása IV. A rövidülés46
A mássalhangzók egymásra hatása V. A kiesés47
Helyesírásunk alapelvei48
A hang és a betű49
Az ábécé és a betűrend50
A szótagolás és az elválasztás51
A magyar helyesírás alapelvei I. A kiejtés elve52
A magyar helyesírás alapelvei II. A szóelemzés elve54
A magyar helyesírás alapelvei III. A hagyomány elve56
A magyar helyesírás alapelvei IV. Az egyszerűsítés elve58
Összefoglalás. Szövegértés, hangtan, helyesírás60
A szavak szerkezete és jelentése64
A szó szerkezete I. A szavak osztályozása65
A szó szerkezete II. Az összetett szó részei66
A szó szerkezete III. A toldalék fajtái68
A szó szerkezete IV. További ismeretek a toldalékokról70
A szó alakja és jelentése I. A hangalak és a jelentés kapcsolata72
A szó alakja és jelentése II. Egyjelentésű és többjelentésű szavak74
A szó alakja és jelentése III. Azonos alakú szavak76
A szó alakja és jelentése IV. Hasonló hangzású szavak78
A szó alakja és jelentése V. Rokon értelmű szavak79
A szó alakja és jelentése VI. Ellentétes jelentésű szavak80
A szó alakja és jelentése VII. Hangutánzó és hangulatfestő szavak81
Állandósult szókapcsolatok82
Összefoglalás. Szótani ismeretek84
Tanév végi ismétlés86
Az ismétlés lépései87
Hangjaink és betűink88
Helyesírásunk89
Szavaink90
Mondataink92
Szövegértés93
Nyelv és kommunikáció94
Függelék95
Kislexikon98

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil