Olvasás és pedagógia
MS-2914
13-15. évfolyam, 1. kiadás
 
 
kód: MS-2914
ára: 1 690 Ft
méret: A5, 160 oldal
Kosárba
 
Tartalomjegyzék
ELŐSZÓ5
BEVEZETÉS6
Első fejezet 
Történeti áttekintés és előzetes ismeretek10
Az olvasási képesség10
A korai olvasaskutatás11
Az olvasás észlelési folyamataí, a szavak felismerése12
Az olvasásmegértés vizsgálata15
A beszélt és az írott nyelv közötti különbségek17
Az írásrendszrek18
Az ékírás19
Hicroglif jelek, hieratikms és démotikus írás20
A kínai és a japán írás21
A főníciai és a héber írás23
A görög és a latin írás26
A magyarság írása27
Második fejezet 
Az olvasás mint információfeldolgozás29
Az információ feldolgozása30
A vizuális jelek feldolgozása31
A mentális lexikon33
A mentális lexikon elérése37
Harmadik fejezet 
A szemmozgás és az olvasás40
A szemmozgások jellemzői40
Szövegkülönbségek41
Nyelvek közötti különbségek42
A szemmozgások kognitív kontrollja43
Negyedik fejezet 
A szófelismerés folyamata és modelljei46
Kísérleti módszerek48
A szófelismerés modelljei50
A kereső modell50
A logogen modell52
Az interaktív-aktivációs modell53
Ötödik fejezet 
A kezdő olvasók és az olvasástanítás módszerei56
Az olvasás tanulásának kognitív előfeltételei57
Metanyelvi tudatosság58
Fonológiai tudatosság59
Szintaktikai- és szótudatosság60
Az olvasási képesség fejlődése61
Az olvasástanulás első szakasza62
Az olvasástanulás második és harmadik szakasza63
Olvasástanítási módszerek64
A globális módszerek67
A kód-orientált módszerek69
Hatodik fejezet 
Az olvasásmegértés és tanítása70
A szókincs szerepe az olvasásmegértésben70
A szókincs nagysága és változásai71
A kontextuális elemzés folyamatai73
A szöveg struktúrájának a megértése74
A mikrostruktúrák megértése74
A makrostruktúrák megértése76
Az olvasásmegértés tanítása79
Olvasási modellek83
Fentről-lefelé modellek84
Lentről-felfclé modellek85
Interaktív modellek86
Hetedik fejezet 
Az olvasás tanítása itthon és világszerte: eredmények, tanítók és módszerek89
A vizsgálatok és a mérőeszközök89
Az olvasásí képesség mutatói és az eredmények91
A tanítók97
Nem97
Képzettség98
Olvasási szokások99
Tanítási módszerek és az olvasástanítás céljai és nehézségei100
Tanítói attitűdök102
Összefüggések a tanítói jellemzők között104
A tanítók jellemzői és az olvasási teljesítmények közötti összefüggések106
Nyolcadik fejezet 
Hazai olvasástanításunk eredményessége: a családi-kulturális tényezők hatása az olvasás elsajátítására109
A probléma az oktatásszociológiában109
A gyerekek családi hátterének jellemzői112
A szülők véleménye a gyerekek tanulási, olvasási problémáiról115
Szülői elvárások a neveléssel és az oktatással kapcsolatban117
A háttértényezők és az olvasási teljesítmények kapcsolata118
A háttértényezők szerepe az olvasási teljesítmények alakulásában123
Bibliográfia129
Glosszárium141
A glosszárium forrásai149
Ábrák jegyzéke150
Táblázatok jegyzéke152
Tárgymutató153
Névmutató154
Függelék157

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018