A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK SOROZAT KÖTETEI

Makádi Mariann-Taraczközi Attila:
Természetismeret 4. osztály
A Föld, amelyen élünk - Természetismeret 4. o. tankönyv
Tájékozódás a környezetünkben; élőlények közvetlen környezetünkben; a gazdasági és társadalmi élet alapfogalmai; védett természeti és kulturális értékeink.

Természetismeret 5. osztály
A Föld, amelyen élünk - Természetismeret 5. o. tankönyv
Tájékozódás a térképen; az időjárás és az éghajlat; az alföldi tájak és élőviláguk; a dombsági tájak és élőviláguk; a hegyvidék és az erdő élővilága.

Természetismeret 6. osztály
A Föld, amelyen élünk - Természetismeret 6. o. tankönyv
A víz, vízpart és élővilága; a város és élővilága; testi változások, életmód a kamaszkorban.

Jakucs László-Nagy Gáborné:
1. kötet - Természetföldrajz
A Világegyetem; tájékozódás térben és időben; a kőzetburok földrajza; a légkör és a víz földrajza.

Makádi Mariann:
2. kötet - Távoli földrészek
A Föld, amelyen élünk 2. köt. - Távoli földrészek
A földrészek születése és szerkezete; a természet és a társadalom kapcsolata a Föld különböző részein; a kontinensek földrajza (Afrika, Ausztrália és Óceánia, Amerika, Ázsia, a sarkvidékek).

3. kötet - Európa földrajza

A Föld, amelyen élünk 3. kötet - Európa földrajzaFöldrészünk, Európa; Európa fő részeinek földrajza (északi, nyugati része, mediterrán tájai, hatalmas síkvidékei, a Közép-európai-sík- és rögvidék, a fiatal hegyvidékek).

4. kötet - Hazánk földrajza
A Föld, amelyen élünk 4. köt. - Hazánk földrajza
A Kárpát-medence természeti adottságai; berendezkedés a Kárpát-medencében; alföldi, dombsági és középhegyvidéki tájaink földrajza; a főváros és vonzása.

Makádi Mariann-Taraczközi Attila:
5. kötet - Globális problémák

A világ társadalmi-gazdasági képe; a Föld globális problémái.

A társadalom, és benne az egyes emberek jövője nagymértékben függ attól, hogy milyen értékrend szerint élik életüket. A felnövekvő nemzedék sorsa pedig részben az iskolai évek idején dől el, hiszen ekkor jelentős szellemi és erkölcsi iránymutatást kapnak. Ezért fontos, hogy a tankönyvek korszerű, napjaink társadalmában hasznosítható tudást közvetítsenek. Ugyanakkor nem feledhetik a nemzeti kultúra és a hagyományok tiszteletét sem. A MOZAIK Oktatási Stúdió A Föld, amelyen élünk természetismereti és földrajzi tankönyvcsaládja ezt az alapcélt szándékozik megvalósítani.

A tankönyvcsalád a tanulóknak komplex tanulási környezetet, a tanároknak pedig sokoldalú szakmai-módszertani segítséget kíván nyújtani. Ezért a tankönyvekhez a gyerekek alkalmazóképes tudásának fejlesztésére és ellenőrzésére alkalmas munkafüzetek és tudásszintmérő feladatlapok készültek. A tankönyvcsalád a hasonló című tantervekkel és tanmenetjavaslatokkal próbál segítséget adni a helyi tantervek készítéséhez és a tanítási folyamat megtervezéséhez. A tanároknak készült segédanyagok pedig a hétköznapi munkában hasznosíthatók.

Újszerű tartalom - rendhagyó szemlélet

A tankönyvcsalád a földrajzi ismeretek oktatásának teljes időtartamát átfedi. Mindegyik évfolyamon heti 2 órára tervezte a tanulási folyamatot, hiszen ennél kevesebb idő alatt a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott földrajzi-környezeti követelmények nem teljesíthetők. A tankönyvekben jól elkülönülnek a minimum-követelményekre épülő ismeretek. A tankönyvek didaktikai eszköztára azonban ezen túl teret enged a különböző életkorok, tanulói képességek és tanári elképzelések támasztotta igényeknek is. A tanárok részére a szorosan értelmezett tananyag mellett, azzal egybefűzve kínálja a színes módszertani feldolgozás lehetőségét.

A tankönyvi törzsszöveg a hozzá kapcsolódó sokféle információval, kiegészítő kérdéssel és feladattal igyekszik egységes szemléletet nyújtani. A könyveken végigvonul a környezetért érzett felelősség eszméje, csakúgy, mint az európaiság gondolata, és annak a társadalmi-gazdasági fejlődésnek a bemutatása, amelynek hazánk fejlődése is szerves része.

A tananyag nem oszlik hagyományos tankönyvi leckékre, hanem a témák által kínált különböző terjedelmű fejezetekre és alfejezetekre tagolódik. Ezzel is igazodni kíván a különböző tanulási időkeretekhez és tanulói képességekhez. A munkafüzetek is bőségesen tartalmaznak olyan feladatokat, amelyek a megtanultak újragondolását, és kreativitást igényelnek.

Mind a kötetek tartalmának kiválogatása, mind az egyes fejezetek felépítése azonos elvet követ. Az általános érvényű ismérvektől az egyedi jellemzők felé, a földi méretű jelenségektől a lokális történések felé vezeti a tanulókat.

Ember és környezet sokszínű kapcsolata

A természetismeret tankönyvek a lakóhely és környéke komplex természeti képének bemutatásától hazánk jellegzetes tájtípusainak megismeréséig vezetik el olvasóikat. Arra törekednek, hogy a kisgyerekek egységben lássák az élőlények és környezetük sokszínű, szoros kapcsolatát. Mindezt a természettel és a természetből élő ember szemszögéből mutatják be.

A földrajzkönyvek a természetföldrajzi ismeretek megalapozása után - ezekre építve - a természeti környezet és a társadalom kapcsolatát érzékeltetik, végül a társadalmi összefüggésekre helyezik a hangsúlyt. Nem kívánnak teljes képet adni a földrészekről, országokról, hiszen a tények napjainkban rendkívül gyorsan változnak. Sokkal inkább azt akarják elérni, hogy a gyerekek megértsék, miért olyanok a környezetükben lévő tájak, a földrajzi és környezeti jelenségek, mint amilyennek tapasztalják azokat, illetve hogy az ott lakók hogyan őrzik, vagy éppen miért és hogyan változtatják hagyományaikat életmódjukban, termelésükben az idők folyamán.

A tankönyvek elemző áttekintést nyújtanak a táj és a társadalom kölcsönhatásainak rendszeréről. Rendszerezésük alapja a földrészek szerkezeti-domborzati jellemzői és a földrajzi övezetességben elfoglalt helyük. Természetesen ma már a gyerekek csak az ember által átalakított tájak jellegzetességeit ismerhetik meg. De tudniuk kell, hogy miért váltak olyanná, mert csak így érzékelhetik a mai beavatkozások környezeti következményeit.

A tankönyvcsalád elve szerint a tankönyv nem egy nemszeretem iskolai taneszköz, hanem egy Könyv, amely arra törekszik, hogy olvasása igazi olvasmányélmény legyen: a szöveg, a képek és a szemelvények ragadják meg a gyerekek figyelmét, ezáltal további búvárkodásra késztessenek a tankönyvben és más ismerethordozókban egyaránt. Így a gyerekekben szinte észrevétlenül alakítja ki a különböző földrajzi információhordozók használatában való eligazodás képességét. A sok-sok kép és magyarázó ábra nem csak vizuális élményt nyújt, hanem hozzásegít a földrajzi jelenségek, folyamatok és összefüggések megértéséhez is.

Az alkalmazkodó tankönyvcsalád

A tankönyvcsalád tartalmi és formai keretei lehetővé teszik, hogy rugalmasan alkalmazkodjon a különböző iskolaszerkezeti típusokhoz. Az alábbi táblázat egyaránt alkalmazási javaslatot kínál azon iskoláknak, amelyekben integrált természetismeretet tanítanak 6. évfolyam végéig, és azoknak is, amelyekben korábban kezdik az önálló földrajz tantárgy tanítását.
Azokban az iskolákban, ahol a természetismeret köteteket használják az alapozó szakaszban, az 1. kötetben szereplő tananyag egy részének tanítása elhagyható. (Ezek a következők: Tájékozódás a földgömbön, Óceánok és szárazföldek a Földön, Térképészeti alapismeretek, Alapvető domborzati formák, Éghajlati és időjárási alapismeretek.) Ezért ez a kötet rövidebb idő alatt feldolgozható.

Tantárgylista MOZAIKOK A MOZAIKRÓL
Mozaik Módszertani Napok
A Föld, amelyen élünk 5-10. o.
Informatika-Számítástechnika 5-9. o.
Biológia 5-8. o.
Földrajz 5-8. o.
Fizika 6-8. o.
Kémia 7-9. o.
ABC-ház tankönyvcsalád 1-4. o.
Magyar nyelv kisiskolásoknak 1-4.
Nyelvtan-Helyesírás-Fogalmazás 5-10. o.

A természetismeret tankönyvek egyes köteteinek felhasználása iskolatípusonkénti és évfolyamonkénti bontásban

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil