ABC-ház Ábécéskönyv 1. osztály

Mesék az ABC-házból olvasókönyv 1. o.

Kerek egy esztendő olvasókönyv 2. o.


Teljessé vált a Mozaik Oktatási Stúdió ABC-ház olvasókönyveinek sorozata: 1998 szeptemberétől a könyvesboltokba és az iskolákba került a 4. osztályos olvasókönyv is. Az alsó tagozat központi feladata az anyanyelvi nevelés, képzés. Részterületei a beszéd, az írás, az írásbeli szövegalkotás (a fogalmazás), a nyelvtan-helyesírás ezernyi szállal kapcsolódnak az olvasáshoz, így az olvasókönyvek szerepe meghatározó e folyamatban.

(A 3 - 4. osztályos olvasókönyvek elnyerték a HungaroDidact '99 kiállítás Arany-díját)

A könyvet nem lehet megszerettetni, mint valami tárgyat. Csak tok ez, melybe valami be van zárva. A tartalmát kellene megszerettetni, az éterrezgéseit, a szellemet, melyből a könyv létrejön. - írja Kosztolányi Dezső.

A jó olvasókönyv a szándékos, tudatos ismeretszerzés, a munkára nevelés, az erkölcsi érzék, az ízlés formálásának, a tanulói személyiség alakításának, gazdagításának eszköze. Biztosítja az általános képességek (a figyelem, az emlékezet, az analizáló, szintetizáló és absztraháló képesség, a képzelet) fejlesztését; az anyanyelvi képességek alakítását és gazdagítását. Mikor jó ez a taneszköz?

Ha megfelel a társadalom elvárásának.
Ha ismeretanyaga
- értékes, korszerű, időtálló, tükrözi a nemzeti sajátosságokat,
- gondolat- és érzelemgazdag,
- az adott korosztály életkorának megfelelő (nem túl nehéz, de nem is túl könnyű),
- változatos: epikai, lírai, drámai műfajokat; ismeretterjesztő, szépirodalmi alkotást, publicisztikát; prózát és verset; hosszabb és rövidebb szemelvényt (a terjedelem a fogalomkialakítás szempontjából fontos); különböző hangulatú és esztétikai minőségű szemelvényeket tartalmaz.
Ha szerkezete, felépítése logikus, világos, áttekinthető.
Ha nyelvezete szabatos, megtartja a magyar nyelv szabályait.
Ha jól olvasható, jól tanulható.
Ha megjelenési formája esztétikus.

Részlet az ABC-ház Kitárulkozó világ 4. osztályos olvasókönyvből

Beszéd, olvasás munkafüzet 2. o.

ABC-ház Mese és valóság c. olvasókönyv 3. o.

ABC-ház Beszéd, olvasás, fogalmazás munkafüzet 1. fév.

ABC-ház Beszéd, olvasás, fogalmazás munkafüzet 2. fév.

ABC-ház Kitárulkozó világ c. olvasókönyv 4. o.

Az ABC-ház olvasókönyvek tartalmas, módszertanilag átgondolt, jól felépített, szép kiállítású könyvek. Az egyes évfolyamok olvasókönyve önálló, kerek egész. A négy könyv együttese is az. Témabeli gazdagságukat már címük is jelzi: Mesék az ABC-házból, Kerek egy esztendő, Mese és valóság, Kitárulkozó világ. Egységes szemléletüket, stílusukat, az ismeretek egymásra épülését, fokozatos bővülését, a fogalmak körének gazdagodását az azonos szerző, Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna személye biztosítja. Az olvasmányok válogatásakor gondosan ügyelt a téma- és hangulatbeli sokszínűségre, a műfaji változatosságra, az esztétikai megformálás minőségbeli, szintbeli különbözőségére (az értékítélet kialakítása szempontjából fontos ez!), a vers és a próza aránya.
Az ABC-ház olvasókönyveket a versek nagy száma jellemzi. A magyar irodalom jelentős költői Janus Pannoniustól napjainkig (pl. Ágh István, Utassy József) szinte valamennyien helyt kaptak bennük. De helyt kapott a határainkon túl élő Kányádi Sándor és a valamikor emigrációban élő szerzők közül Márai Sándor és Faludy György is. A költemények műfaji változatossága figyelemre méltó. Az egyszerű ritmikus mondókától (Tűzanyóhoz 3/74.) a bonyolultabb ritmusformákat mutató képversig (Nemes Nagy Ágnes: A galamb leszállt 4/196.), a daltól (Petőfi: Nemzeti dal 4/194.) a retorikus ódáig (Vörösmarty: Szózat 3/157.) ível soruk. A kisiskolás szereti és szívesen tanulja a verset. Éljünk a lehetőséggel!
Növeli a könyv értékét a tudatos ismeretszerzést segítő Értelmező kisszótár és a gazdag képanyag. A képek, az illusztrációk nemcsak gyönyörködtetnek. Példát adnak egy-egy téma különböző jellegű megformálására, a fantázia, a beszédkészség fejlesztésére.
A szemelvényeket témakörönként rendezi a szerző. A témaköröket egész oldalas kép és 3. osztálytól mottó vezeti be. Ezek a szerkezeti elemek motiválnak, atmoszférát teremtenek, és az adott fejezet lényegére irányítják a figyelmet. Az egyes olvasmányok, versek láncszerűen, gyöngyszemenként kapcsolódnak egymáshoz. Biztosítják a kevésbé ismert vagy ismeretlen anyag könnyebb elsajátítását és tartós emlékezetbe vésését.

Nézzünk egy példát a tankönyvi fejezetek láncszerű építkezésére (3. oszt. Erdőn-mezőn nyitott szemmel):
Gyógynövények. Gyermekláncfű vagy pitypang - ismeretterjesztő próza.
A pitypang meséje - szépirodalmi szöveg, próza.
Weöres Sándor: A tündér - szépirodalmi szöveg, vers.

A gyógynövények című olvasmány a gyermekláncfű vagy pitypang, a csalán és a kamilla szakszerű bemutatása. Ismeretterjesztő szöveg, tényszerű, objektív, dísztelen. Úgy közöl természettudományos ismeretet, hogy a leírás, a növényleírás célszerű menetének megfigyeltetésére is alkalmas.
A megszemélyesített, emberi tulajdonságokkal felruházott pitypang a "hőse" Tompa Mihály meséjének: Tavasztündér meglátogatja alattvalóit. A lírai elemekkel átszőtt szépirodalmi alkotás nemcsak gyönyörködtet, hanem indirekt módon emberségre, szerénységre tanít. Biztosítja az elbeszélés szerkezetének, az ellentétekre építkezés módjának megfigyeltetését, alkalmat ad a vázlatkészítés gyakorlására.
Weöres Sándor költői képzelete teremtette meg Bóbitát, a virágtündért. Ez a játékos pitypanglány daktilusokon táncolva jelenik meg előttünk.
Egyazon téma, három szemelvény, három megközelítési mód. Biztos, hogy valamelyik hatással lesz olvasójára. Lesz, akit a szikár, logikus közlés, másokat az érzelmi gazdagság, az önfeledt derű, a zeneiség, a ritmus ragad meg. Szerencsés esetben a szövegek egymást erősítve, együttesen hatnak a feléjük ésszel és szívvel közeledőre.
Az is biztos, hogy a szemelvények mindegyike - az ismeret- és élménynyújtáson túl - a képességfejlesztést is szolgálja. Példánkban az ismeretterjesztő szöveg inkább a néma, a mese, a szépirodalmi szöveg a hangos, kifejező olvasás gyakorlására, a beszédkészség fejlesztésére alkalmas. Választékos szóhasználata, szépen megformált gondolatsora példaként állhat a tanulók előtt. Párbeszédei folyamatos közléssé, közlő szövegei párbeszéddé alakíthatók. A történet más jellegű folytatása, a pitypanggyerekek meséje új fogalmazás témája lehet. Míg az ismeretterjesztő szöveg az önálló, addig a szépirodalmi alkotás inkább a közös feldolgozást igényli. A tanító feladata, hogy a gazdag anyagból a mindenkori célnak megfelelően válogasson.

"Azok a könyvek, melyek könyvtárad polcain szunnyadnak, még nem készek, vázlatosak... Ahhoz, hogy értelmet kapjanak, te kellesz, olvasó" - vallja Kosztolányi Dezső Ábécé című könyvében. Ahhoz, hogy egy tankönyv élővé váljon, fogékony gyermek és értő pedagógus kell. Olyan pedagógus, aki a könyv anyagával, célkitűzéseivel, szellemével azonosul, átlátja annak belső logikáját, és megkeresi felhasználásának legcélszerűbb módjait. Ha ezt teszi, örömét fogja lelni az ABC-ház olvasókönyvekben és munkájában.

Balkovitzné Cynolter Magda

Tantárgylista MOZAIKOK A MOZAIKRÓL
Mozaik Módszertani Napok
A Föld, amelyen élünk 5-10. o.
Informatika-Számítástechnika 5-9. o.
Biológia 5-8. o.
Földrajz 5-8. o.
Fizika 6-8. o.
Kémia 7-9. o.
ABC-ház tankönyvcsalád 1-4. o.
Magyar nyelv kisiskolásoknak 1-4.
Nyelvtan-Helyesírás-Fogalmazás 5-10. o.
 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018