Nyelvtan, helyesírás, fogalmazás 6.
MS-2539

Munkafüzet

6. évfolyam, 16. kiadás (2011. 07. 19.)
 
 
kód: MS-2539
ára: 1 060 Ft
méret: A4, 128 oldal
tanterv: NAT2007
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Tartalomjegyzék
Tanév eleji ismétlés3
Mit tudunk a szövegről és a fogalmazás fajtáiról?3
Mit tudunk a mondatról és fajtáiról?4
Mit tudunk a szavakról?5
Mit tudunk a hangokról és a betűkről?8
Gyakorold a helyesejtést!13
A jelek világa15
Jelek és jeltípusok15
Jelek és jelrendszerek. A nyelv is jelrendszer16
A szókincs fogalma és rétegei. Vajon valamennyien megértjük egymást?17
A szavak világa19
A szó és a szófaj19
A névszók21
A főnév fogalma és fajtái21
Mi mindennek van saját neve?23
Hogyan kezdjük a főneveket?26
A tulajdonnevek egybeírása, különírása29
A helyesírási alapelvek érvényesülése a főnevek helyesírásában31
A főnevek szerepe a különböző szövegekben34
A melléknév és a tulajdonság38
A melléknevek helyesírása42
Összetett és képzett melléknevek45
A számnév fogalma és fajtái48
A számnév helyes használata50
A helyettesítő szófaj: a névmás52
A személyes névmás53
A birtokos névmás54
A visszaható és a kölcsönös névmás56
A mutató névmás58
A kérdő névmás60
A vonatkozó névmás62
A határozatlan és az általános névmás64
A névszók áttekintése és gyakorlása66
Az ige72
Az ige fogalma és fajtái72
Az ige alanyi és tárgyas ragozása75
Igemódok és igeidők76
Írjuk, mondjuk helyesen az igealakokat!80
Komoly játék igékkel (gyakorlás)83
Az igenevek86
A főnévi igenév86
A melléknévi igenév88
A határozói igenév91
A határozószó93
A határozószó fogalma és fajtái93
Gyakoroljuk az alapszófajokat!95
A viszonyszók97
A névutó97
A névelő98
A kötőszó99
Mire valók az igekötők?101
Gyakoroljuk az igéket és az igekötőket!104
A segédige107
A mondatszók108
A módosítószó108
Az indulatszó109
Gyakoroljuk a viszonyszókat és a mondatszókat!110
Fogalmazzunk!113
Hivatalosan113
Illedelmesen114
Közlés, kifejezés, befolyásolás119
Tanév végi ismétlés120
Mit tanultunk a szóbeli és írásbeli kommunikációról?120
Mit tanultunk a jelekről, a szavakról és a szófajokról?121

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018