Számítástechnika tankönyv 5-6. o.

Számítástechnika tankönyv 7. o.

Számítástechnika tankönyv 8. o.

Számítástechnika tankönyv 9. o.

Számítástechnika tankönyv 10. o.

Könyvtárhasználati ismeretek 7-10. o.

Az információ és az ember tankönyv

Az információ és az ember munkafüzet

Számítástechnika

- Melyik évfolyamon célszerű elkezdeni a számítástechnika oktatását?
- A képzés feladata korosztályok szerint négy szakaszra bomlik. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve 5. évfolyam alatt nem tartom helyesnek önálló tantárgyként a számítástechnika oktatását, bár gyakorló tanárként előttem is ismert, hogy a szülői nyomás, az iskola piacképessége miatt sok helyen már 3. osztályban bevezetik. A mi felépítésünk szerint 5. évfolyamon indul az oktatás. A javasolt heti óraszám egy, a cél az előkészítés, a számítástechnika megkedveltetése. A tankönyv felépítése lehetővé teszi, hogy a fejezetek sorrendjét megváltoztassuk, például a LOGO-val kezdjünk. E nyelv, különösen a Comenius LOGO bátran ajánlható mindenkinek. A magyar utasítások, az egyszerű használat, az azonnali sikerélmény, a kész alkalmazások mellett az értelmező és fordító üzemmódú működés hosszabb távon is kielégíti az igényeket. Az sem mellékes, hogy az oktatási kormányzat jóvoltából igen olcsón juthatnak hozzá az iskolák, emellett továbbképzések, tankönyvek és segédanyagok is segítik a bevezetését.
A 7. és 8. évfolyamon ugyancsak heti egy órát tervezhetünk e tárgyra. A cél viszont már más: e korosztálytól már megkövetelhető az absztraktabb gondolkodás, a fogalmak precízebb ismerete. Ez az alapozó, gondosan előkészített alkalmazási szakasz, amire már a NAT követelményrendszere is lényegesen komolyabb előírásokat tartalmaz. Hetedikben a tankönyvek munkafüzetekkel is kiegészülnek. Ezek mellé hamarosan példatár is csatlakozik, amely a gyakoroltatás és a differenciált foglalkoztatás mellett a versenyekre való felkészítést is segíti.
- Hogyan folytatódik az oktatás a középiskolákban?
- A középfokú oktatásban a lineáris felépítés már nem mindig szerencsés. Az iskola oktatási profiljából származóan az informatikával szemben speciális elvárások is lehetnek. Ebben a szakaszban, amely már a számítógépnek az önálló problémamegoldásban való alkalmazására készít fel, két tankönyv közül is választhatnak az oktatók. Az egyik a RAM-ba zárt világ és a hozzá kapcsolható Számítástechnika összefoglaló feladatgyűjtemény, amely gyakorlatilag minden ismeretet tartalmaz, ami a középfokú képzésben felmerülhet, és az önálló feldolgozáshoz is jól használható. A másik lehetőség a 9. és 10. osztályos, lineáris felépítésű Számítástechnika tankönyvünk, amely az általánoshoz közel álló igényeket elégíti ki jobban. A 10. évfolyam végéig, az alapvizsgáig mindkettő átadja a NAT-ban kitűzött követelményeket. Munkánkat itt is munkafüzetek és példatár segítik.
- És a felkészülés az igazi megmérettetésre, az érettségi-felvételi vizsgára?
- A folytatás a 11. évfolyamtól kezdve a közép vagy emelt szintű érettségire, ECDL vagy OKJ vizsgára való felkészítés lehet, amelyhez a már említett RAM-ba zárt világ és az Összefoglaló feladatgyűjtemény is kiválóan megfelel.
- A számítástechnika fejlődésével - anyagilag is - nagyon nehéz lépést tartani.
- A tankönyvekben törekedtünk arra, hogy az anyag a gyorsan változó hardver- és szoftver környezetben ne kötődjön egyik termékhez sem, hanem bármelyik alkalmazás esetére konvertálható ismeretekkel vértezze fel a programok használóit. Ami pedig a gyors alkalmazkodást illeti: a könyvek újabb kiadásaiban természetesen rendszeresen frissítjük a tartalmat. A Mozaik Kiadó számára az is fontos, hogy a tankönyveket használó tanároknak naprakész segítséget nyújtson. Ezért a tankönyvek mellett az összes módszertani anyag: tanterv, tanmenet, megoldások, válaszok, mintaállományok, programok, oktatási segédletek megjelentek. Ezek közvetlenül elérhetők az Interneten az alábbi címen: http://www.mozaik.info.hu. A munkát egy inform@gyakg.u-szeged.hu című moderált tanári levelezési lista is segíti. Természetesen a Kiadónak küldött levelekre is örömmel válaszolunk.

Tantárgylista MOZAIKOK A MOZAIKRÓL
Mozaik Módszertani Napok
A Föld, amelyen élünk 5-10. o.
Informatika-Számítástechnika 5-9. o.
Biológia 5-8. o.
Földrajz 5-8. o.
Fizika 6-8. o.
Kémia 7-9. o.
ABC-ház tankönyvcsalád 1-4. o.
Magyar nyelv kisiskolásoknak 1-4.
Nyelvtan-Helyesírás-Fogalmazás 5-10. o.

Könyvtárhasználat

- Információs társadalomról, az információ mérhetetlenül megnövekedett jelentőségéről beszélni ma már közhelynek számít. Arról azonban, hogy mit lehet tenni valójában a probléma megoldása érdekében, már kevesebbet hallani.
- Bár hajlamosak vagyunk a problémát számítástechnikai jelenségként azonosítani, ma már teljesen világos, hogy ennél jóval többről van szó. Hiszen olyan ismeretekre van szükség, amelyek tudományterületektől függetlenül, általában is foglalkoznak az információk kezelésének módszertanával. Vagyis azzal, amivel 3000 éve a könyvtártudomány is foglalkozik. Nyilvánvaló, hogy a felkészülés legfontosabb terepe az iskola, hisz az információs zuhatag elviselésére, kezelésére és feldolgozására alkalmas technikák tanítása itt kell, hogy elkezdődjön.
- A klasszikus könyvtári ismeretkör mellett azonban az informatika új vívmányairól is szólni kell.
- A multimédiás anyagok, CD-ROM technológia, a világhálózatok pillanatok alatt mindennapjaink részévé váltak, s magától értetődően részt kérnek az iskolai oktatásban is. Mindezen eszközök technikai kezelését a tanulók a számítástechnikai szaktárgyak keretében sajátíthatják el. Az információs társadalom kihívásai közül a legnehezebben megoldható kérdések azonban tartalmi jellegűek. Ezért van szükség egy olyan régi-új tantárgy "hadrendbe" állítására, amelyet a könyvtári informatika szavakkal írhatunk le legpontosabban.
- A Könyvtárhasználat című könyv témája tehát a könyvtári informatika?
- A könyv minden sora azt sugallja, hogy az alapvető cél az információs technikák megtanulása, az informálódni tudás megszerzése. Az ehhez vezető utak, módszerek vegyesek, régi és új eszközöket is alkalmaznak. Így a modern technikák szinte észrevétlenül olvadnak össze a legrégebbiekkel. Tankönyvünk tárgyalja az információs társadalom fogalmát, az eligazodás nehézségeit, a könyv- és könyvtártörténet legalapvetőbb ismereteit, a dokumentumismeret fontos tudnivalóit. A szokásosnál jóval nagyobb helyet kap a számítástechnika könyvtári alkalmazása, beleértve az elméleti alapokat csakúgy, mint a leggyakorlatiasabb felhasználói ismereteket a számítógépes katalógusok használatától az Internetig . A könyv tulajdonképpeni célját összefoglaló befejező rész a "szellemi munka technikáinak kiskátéja", amely hasznos tanácsokkal igyekszik segíteni az anyaggyűjtés és feldolgozás munkáját, az első önálló kiselőadás megtartásáig vagy írásbeli referátum megírásáig.
- Milyen korosztály számára ajánlja a Könyvtárhasználat című könyvet?
- A könyv mindazt az ismeretanyagot tartalmazza, amit a NAT az 5-10. évfolyamra előír. Ha tehát az iskola több évre elosztva tanítja az anyagot, a könyv minden évfolyamon használható. Ha viszont a helyi tanterv szerint egy vagy két évfolyamon "tömbösítve" tanítanak könyvtárhasználatot, akkor azt javasoljuk, hogy 5-6. osztályban játékos, gyakorlati formában ismerkedjenek a gyerekek a könyvtárral, a könyv anyagát pedig a 7-10. osztályok valamelyikében dolgozzák fel.

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018