Földrajz 7. o. tankönyv - Geoszférák, Európán kívüli földrészek


Földrajz 7. o. munkafüzet Geoszférák, Európán kívüli földrészek

Földrajz 8. o. tankönyv - Európa országai és a fák, a Föld  a világegyetemben


Földrajz 6. o. munkafüzet Európa országai és a fák

Földrajz

A természetismeret 5-6. osztályos földrajzi alapismereteire épülő 7. osztályos földrajz tankönyv a NAT által meghatározott tantárgyi ismeretekből a geoszférákra és a távoli kontinensekre vonatkozókat tartalmazza.
A tananyag elrendezésénél a szerzők abból indultak ki, hogy a földtani, valamint a levegő- és vízburokra vonatkozó ismeretek a természetföldrajzi alapozást zökkenők nélkül folytatják, kiteljesítik és egyúttal jól előkészítik az Európán kívüli kontinensek természeti adottságainak feldolgozását.
A 7. osztályos tankönyv természetföldrajzi anyaga a szaktudomány rendszerében gondolkodik és építkezik. A gazdaságföldrajzi anyagrészek feldolgozásakor sokoldalú elemzési szempontokat ad - ezzel is támogatva a világban való eligazodáshoz szükséges gondolkodásbeli rugalmasság, önálló ítéletalkotás és döntésképesség kialakulását. Ezért a gazdasági élet jelenségeit természeti-, társadalmi és történelmi tényezők összhatásában vizsgálja és vizsgáltatja. Hasonlóan közelít a környezeti válságjelenségek megelőzésére, elhárítására tett erőfeszítések bemutatásához a környezettudatos magatartás megalapozása érdekében.
A tankönyv és a hozzá készült munkafüzet a tanulást főként az érdeklődés felkeltésével, a problémák köré rendezett tananyaggal, a gondolkodási folyamat vezérlésével, az ismeretek rendszerezésével és alkalmaztatásával kívánja szolgálni. A szerzők szándékai szerint ezzel a tanulás megtanulásához is segítséget adnak, mellőzve viszont minden olyan felszólítást, irányítást, amely megkötné a tanár kezét, alkotó fantáziáját, megszabná a feldolgozás sorrendjét vagy a tanulók tevékenységét.
A tankönyv leírásai emberközelbe hozzák a távoli- és tipikus tájakat, az ott élő népeket. Megismertetnek a magyar utazókkal, földrajzi felfedezőkkel. Képei, ábrái vizuálisan is alátámasztják az ismeretanyagot. A képaláírások közlései, kérdései a problémák továbbgondolására ösztönöznek.
Az egyes leckéket önellenőrzést szolgáló kérdések zárják. Ezek új szempontú csoportosításokat, összehasonlításokat, rendszerezéseket és az ismeretek alkalmazását kívánják meg.
A tankönyv a tananyag jobb megértése, színesítése érdekében bőségesen tartalmaz kiegészítő anyagot. A Gondolkodj el rajta! címszó alattiak főként a környezet iránti pozitív érzelmi viszonyulás megerősítését szolgálják. A témákat lezáró összefoglalások kérdésekben jelennek meg, kiemelve a továbbhaladás szempontjából leglényegesebb összefüggéseket, folyamatokat.
Az egyébként hagyományosnak tekinthető Kislexikon sok irányú kitekintést nyújt, - felvállalva minden olyan jelenség, általános vagy egyedi fogalom tisztázását, amelyhez nem minden tanuló rendelkezik otthon megfelelő ismeretterjesztő irodalommal.
A függelék - ahol ezek elérhetők voltak - 1996-os vagy későbbi adatokat tartalmaz. Az adatok frissítése a további kiadásokban természetesen folyamatos lesz.
A tankönyv anyaga a kiegészítő anyaggal együtt 74 órára tervezett. Kevesebb óraszám esetén természetesen szűkíthető a tantervben nem szereplő ismeretanyag leckéinek elhagyásával.
A könyvhöz a Kartográfia 1998-ban megjelent új földrajzi atlaszát javasoljuk használni. Ennek kibővített ismeretanyaga, új tematikus térképei jól illeszkednek a tankönyvi elképzelésekhez. Jeleit a tanulók nemcsak olvasni, rajzolni is tudják.
Az 1999-ben megjelenő 8. osztályos tankönyv a Föld kozmikus környezetét és Európa országait mutatja be. A 9. évfolyam tankönyvének fő témája hazánk, Magyarország. A 9. és a 10. osztály tananyaga a tanultak szintéziseként, rendszerbe foglalásaként a földrajzi övezetekre, majd a világ társadalmi-gazdasági képére és a globális környezeti problémákra vonatkozó ismereteket tartalmazza.

 Részlet a Földrajz 7. tankönyvből

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018