Földvári Erika


AZ INTEGRÁLT OKTATÁS

Részletek a 2001/2002. évi MOZAIK módszertani napokon elhangzott előadásból.


Az integrált oktatás célja, feladata

- komplex ismeretszerzés, képességfejlesztés,
- a természeti és a társadalmi környezet összefüggéseinek bemutatása,
- az anyanyelvi és a kommunikációs kultúra fejlesztése,
- az önálló tanulási képességek kialakítása, fejlesztése,
- a tantárgyi tanulás előkészítése,
- a művészeti alkotások megértése, befogadása,
- manuális tevékenységek révén az ismeretek megerősítése,
- az alkotási vágy, a kreativitás felkeltése,
- az élményszerű tanulás megvalósítása.

Az olvasás- és írástanítás jellemzői

- az auditív és a vizuális területek egyenlő mértékű fejlesztése,
- alap a beszélt nyelv,
- építés az érzelmi azonosulásra,
- a természeti és társadalmi jellemzőkre történő alapozás,
- az anyanyelvi integráció megvalósulása.

Az 1. évfolyam taneszközei

Ábécés olvasókönyv (hangoztató - elemző - összetevő eljárás)

1. Az olvasás és írás előkészítése (20-20 óra)

- beszédfejlesztés az egyéni élmények alapján,
- memoriterek tanulása,
- hangoztatás, szavak bontása szótagokra, majd hangokra,
- hangösszevonási gyakorlatok,
- iránygyakorlatok,
- a finommotorika fejlesztése.

2. A kis és nagy nyomtatott betűk olvasásának tanulása (54 óra)

- betűkompozíció a nyitóoldalon, motiválás a betűtanulásra,
- a betűtanítás sorrendje: a gyakori betűk először,
- a homogén gátlás figyelembevétele; az akusztikailag vagy optikailag hasonló betűk egymástól távol állnak,
- a betűtanulás algoritmusa:

 képről események elmondása,
 hívókép kiemelése,
 a betű felismerése versrészletben,
 betűk összeolvasása,
 szógyűjtés a tanult betűvel,
 szavak, szókapcsolatok olvasása,
 szóalkotás, mondatalkotás,
 rövid szövegek olvasása, a megértés igazolása.

3. Szövegek olvasása (54 óra)

- változatos szövegműfajok,
- hazai és határon túli klasszikus és kortárs szerzők munkái,
- növekvő terjedelmű szövegek.

Olvasásmunkafüzet

- beszédtechnikai gyakorlatok,
- olvasástechnikai gyakorlatok,
- szövegértési feladatok,
- szövegalkotási feladatok.

Írásfüzet 1-2. félév

- az olvasástanulással egyidejű a kisbetűk írástanítása,
- egyre csökkenő betűméret,
- a nagybetűk írása a második félévben,
- helyesírási gyakorlatok.

A 2. évfolyam taneszközei

Olvasókönyv

- a természeti változások, a növények és állatok bemutatása hónaponként, változatos szövegműfajokon keresztül,
- családi kapcsolatok bemutatása,
- szokások, hagyományok, ünnepek bemutatása,
- játékleírások,
- differenciálásra alkalmas szövegterjedelem.

Olvasásmunkafüzet

- beszédtechnikai gyakorlatok,
- olvasástechnikai gyakorlatok,
- szövegértési feladatok,
- szövegalkotási feladatok.

Nyelvtan munkatankönyv 1-2. félév

- egyszerűsített leíró nyelvtan,
- a nyelvi jelenségek bemutatása után változatos gyakorlósorok,
- szabályok megfogalmazása,
- hangtani, szóalaktani, jelentéstani, mondattani alapismeretek,
- kiemelten fontos a helyesírás,
- kiegészítő helyesírási szójegyzék.

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018