Kémia tankönyv 7. osztályosoknak

A MOZAIK kiadó gondozásában megjelent négy kötetből álló kémia tankönyvsorozat a Nemzeti Alaptantervnek és a kerettantervnek megfelelően, lineáris tananyag elrendezésben tartalmazza a középfokú kémia oktatás művelődési anyagát. A Kémia 7. tankönyv a sorozat első tagja, egyben része a Kiadó "Természetről tizenéveseknek" kiadott tankönyvcsaládjának, amely a lehetőségeket maximálisan felhasználva hangolta össze a természettudományos tantárgyakban tanításra megjelölt ismereteket. Mivel a Nemzeti Alaptanterv két évenként jelölte meg az elsajátítandó ismeretek körét, ezért a tankönyvszerzők e határokon belül belátásuk alapján dolgozhatták fel az egyes fogalmak körét. A kerettanterv bizonyos tartalmak megtanítását adott évfolyamok számára rögzítette, míg más tanítási egységek helyét jelenleg is megválaszthatóan hagyta. Ezért szükségessé vált a 7.-es kémia tankönyv kiegészítése és ezzel egyidőben bizonyos tanítási egységek, esetenként részletek magasabb évfolyamokba történő áthelyezése.

A 2003-ban megjelenő tankönyvjegyzékbe javasolt Kémia 7. tankönyv, megtartva a megelőző tankönyv értékeit, a tankönyv eddigi feldolgozásmódját, abban tér el az előző kiadásoktól, hogy kiegészítésként tartalmazza a kerettantervben szereplő valamennyi megtanítandó fogalmat és témakört (pl. a kémiai kötéseket), szemléletmódja, eszközrendszere megfelel a megfogalmazott nevelési és fejlesztési követelményeknek. A kerettanterv alapján a 7. és 8. évfolyamon elhelyezhető ismeretek közül változatlanul a Kémia 7. tankönyvben található a Környezetünk néhány fontos anyaga c. fejezet. Ezt az a tény indokolja, hogy a 8. évfolyamra megfogalmazott tantervi követelmények, a biztosított óraszám mellett, az ott feladatként megjelölt követelmények teljesítése szempontjából jobban terhelné a tanulókat.
A Kémia 7. tankönyv a kémiai alapismereteket tartalmazza.
A tankönyv tartalmában és feldolgozásmódjával épít a tanulók előző ismereteire, figyelembe veszi a párhuzamosan tanított tantárgyak tartalmát, és megalapozza a későbbi években megtanításra kerülő alapvető kémiai ismereteket is.
A tankönyvben a megfigyelésekre, közvetlen tapasztalatokra épített szakmai tartalom mellett, hangsúlyozottan jelenik meg a kémiai tudományok eredményeinek mindennapi életünkben betöltött szerepe, jelentősége.
A tankönyv tartalmával és szemléltető anyagaival, szerkesztésmódjával igyekszik megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy a tanulók minél kevesebb nehézség árán szerezzék meg ismereteiket és a természettudományos szemléletmódot.
Az ismeretanyag leírását magukba foglaló szövegek, definíciók, képek, grafikonok, modellek fényképei, a tankönyv lapjain két hasábba rendezetten helyezkednek el.
A tankönyvben tartalmában és funkciójában eltérő szövegrészek jól elkülönülnek egymástól. A minden tanuló számára megtanulandó ismeretek a tankönyv gerincvonala mentén a belső oszlopban találhatók. Az alkalmazott betűk mérete, vastagsága és az esetenként található színes sávok és aláfestések elősegítik a tanulók differenciált foglalkoztatását. Eltérő színes aláfestéssel kerültek nyomtatásra a kérdések, az olvasmányok, az érdekességek és az összefoglaló órák anyagrészei.
A tankönyv lapszélein levő sávokban helyezkednek el az ábrák. Az ábraanyag rendkívül gazdag és sokszínű. Tartalmazza a bemutatásra szánt anyagok és kísérletek színes fényképeit. A fentieken kívül ide kerültek elhelyezésre a modellek fényképei, a megértést elősegítő grafikonok, táblázatok, kiemelkedő kutatók arcképei, a tanulók képzeletének formálását szolgáló rajzok, esetenként a témával összefüggő, a természetes- és épített környezetről valamint a kultúrtörténeti értékekről készített fényképek is.
A szaktanárok munkájához, továbbá az érdeklődő tanulók tájékoztatására minden kísérlet leírása apró betűvel szedve, bíbor színű csíkkal megjelölve található a tankönyvben.
A szerzők, mivel tankönyveikkel, munkafüzeteikkel és az egyéb megjelent segédleteikkel részt kívánnak venni a tehetséggondozásban is, ezért a tanár kollégákra bízzák azt, hogy az oktatási kormányzat által meghatározott követelményrendszert meghaladó ismeretek közül mely részleteket kívánják megtanítani, és melyek lesznek azok, amelyeket tanulóik számára olvasmányként ajánlanak.
A tankönyv és a hozzátartozó munkafüzet feladatai különféle módszertani eszközökkel munkáltatják a tanulókat. A nagyon változatosan megfogalmazott kérdések között vannak kiegészítendő-, táblázatos-, kiválasztós, állításokat kikereső, csoportosító, eszközfelismerő, diagram rajzoló és kiegészítő, adatgyűjtő, munkáltató stb. feladatok is. A kerettantervnek megfelelően, az ismeretanyagban nagy hangsúllyal szerepelnek a tananyag elsajátítását segítő kísérletek és elemzéseik. A számos gyakorlati életből vett kérdés mellett a feladatok egy része az Internet, a táblázatok és a lexikonok használatára ösztönzik a tanulókat. Fontosságának megfelelően a munkafüzetben is kiemelten szerepel a környezetvédelem. Több tanítási egység esetében a környezeti problémák felvázolása után megfigyeltetéssel, azok értékelésével és egyszerű gazdaságossági számításokkal a természet erőforrásaival való ésszerű takarékosság szükségességéről kívánják a szerzők meggyőzni a tanulókat.
Az egyes fejezetek olyan modul rendszer szerint kerültek felépítésre, hogy a tisztelt Kollega belátása szerint dönthet egyes fejezetek felcseréléséről. Ebben az esetben a kémiai jelölésmód huzamosabb ideig történő gyakoroltatására nyílik lehetőség.
A szerzők remélik, hogy a kémia tantárgy tankönyveikben megfogalmazott tartalma hozzájárul ahhoz, hogy e tárgyi ismeretek birtokában felnövő fiatalok, felnőttként ésszerűen és előrelátóan tudjanak viselkedni a természeti és mesterséges környezetben. Fontosnak tartják, hogy a tanulók megismerjenek olyan anyagfelhasználási módokat, amelyek az egészséget nem veszélyeztetik és a környezetet nem károsítják.
A szerzők bíznak abban, hogy a tankönyvek és a hozzátartozó kiadványok elősegítik azt, hogy a tanulók tanáraik irányításával fokozatosan és szakszerűen sajátíthassák el azt a kémiai szemléletmódot és műveltségtartalmat, amely a XXI. század kulturált embere számára szükséges, a civilizált életforma igényei mellett: a természet tiszteletét.
A témakörök feldolgozása során a szerzők és a MOZAIK Kiadó igyekeztek minden eszközt felhasználni arra, hogy a kémia tantárgy szépségeit, értékeit, érdekességeit bemutatva a tárgyat vonzóvá, megbecsültté tegye.

A 2003-ban a megrendelő listán megjelenő Kémia 7. tankönyvet a kerettanterv szerint, ill. NAT-os tantervvel tanító iskolák egyaránt sikerrel használhatják. A gyakorlati tapasztalatok igazolták, hogy jó képességű és lassabban haladó tanulók és tanulócsoportok egyaránt eredménnyel alkalmazhatják a tankönyvcsaládot.
A tankönyvcsalád felmenő rendszerű. A 9. és 10. évfolyam kerettantervnek is megfelelő tankönyvei is rendelhetők. A 8. évfolyam tankönyvének átdolgozása folyamatban van.

Az általam bemutatott tankönyv előd kiadásai az alábbi díjazásokban részesültek:

Hundidac '97, '99, 2001. Arany-díj
V. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Budai Könyvdíja
Szép Magyar Könyv '97 Oklevél
Szép Magyar Könyv '98 Különdíj

Dr. Siposné Dr. Kedves Éva
c. főiskolai tanár

Megrendelhető:
Kémia tantárgyi tanterv 7-8.
Kémia tantárgyi tanterv 9-12.
Tanmenet kémia 9.
Tanmenet kémia 10.
Kémia 7. tankönyv
Kémia 7. munkafüzet
Tudásszintmérő feladatok
Környezetvédelem (szakköri) munkafüzet

 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018