2024. május 28. - Csanád, Emil
Belépés
Regisztráció
Elfelejtett név, jelszó

Előző évek döntős feladatsorai
Mintafeladatsorok
Versenykiírás
Tudnivalók
Jelentkezés
Kérdezz – felelek!

Ünnepélyes díjátadó
Mit kell tudni az általános iskolások döntőjéről?
A honlapon a döntősök!
Az utolsó forduló következik
A 4. forduló következik...

Mozaik Kiadó
mozaBook
mozaWeb
Határidőnaplók

Adatkezelési tájékoztató

I. Bevezetés

I. 1. A tájékoztató jogszabályi alapja

A jelen tájékoztató a MOZAIK KIADÓ Kft-nél (továbbiakban: Társaság) folyó adatkezelés, adattovábbítás és adatfeldolgozás rendjét határozza meg.

Vonatkozó jogszabályok:

Az Európai Parlament és Tanácsa (EU) 2016/679 rendelete  (a továbbiakban: Rendelet)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.),
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)

I. 2. Fogalmak

E Tájékoztató alkalmazásában irányadó fogalommeghatározásokat a  Rendelet 4. cikke tartalmazza.


Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél/személy”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

13. “felhasználó” :az a természetes személy, aki a Társaság honlapjainak bármelyikén (www.mozaik.info.hu, www.mozaweb.hu, www.mozaweb.com, www.mozanaplo.hu, www.mozalog.com, verseny.mozaik.info.hu, www.intellisense.education, www.labcamera.com, www.intellisen.se, www.fizikaapp.com, www.matekapp.com, www.cutnlearn.com.) regisztrál, vagy azt meglátogatja.;

I. 3. A tájékoztató legfontosabb céljai

Az Európai Parlament és Tanácsa (EU) 2016/679 rendeletének végrehajtásának biztosítása
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény végrehajtásának biztosítása,
az adat- és titokvédelmi szabályok meghatározása.
a felhasználói (diákok, szülők, tanárok, látogatók, stb.) adatkezelési és adatfeldolgozási szabályok rögzítése,
az adatok továbbítási szabályainak rögzítése,
az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése,
A tájékoztató célja az adatkezelésben érintettet személyek tájékoztatása az adat kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

I. 4. Az adatkezelő megnevezése


E tájékoztatást az Adatkezelő nyújtja:


Cégnév: MOZAIK KIADÓ KFT.

Székhely: 6720 Szeged, Somogyi u. 19.

Cégjegyzékszám: 06-09-001610

Adószám: 10701180-2-06

Telefonszám: +36 62 554 665

E-mail: verseny@mozaik.info.hu

Honlapok: www.mozaik.info.hu, www.mozaik.suli.hu, www.mozaweb.hu, www.mozaweb.com, www.mozanaplo.hu, www.mozalog.com, verseny.mozaik.info.hu, www.intellisense.education, www.labcamera.com, www.intellisen.se, www.fizikaapp.com, www.matekapp.com, www.cutnlearn.com,

(a továbbiakban: Társaság)

I.5. A tájékoztató elérhetősége

Jelen tájékoztató az Társaság honlapjain (www.mozaik.info.hu/privacy, www.mozaweb.hu/privacy, www.mozaweb.com/privacy, www.mozanaplo.hu/privacy, www.mozalog.com/privacy,  verseny.mozaik.info.hu/privacy, www.intellisense.education/privacy, www.labcamera.com/privacy, www.intellisen.se/privacy, www.fizikaapp.com/privacy, www.matekapp.com/privacy, www.cutnlearn.com/privacy,) elérhető.

I. 6. A tájékoztató módosítása

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

II. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)


Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Az adatfeldolgozók a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelően kezelik a Társaság által átadott személyes adatokat, melyekről bővebb tájékoztatás az adott adatfeldolgozó honlapján érhető el. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:


II. 1. Társaságunk IT szolgáltatójaTársaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás, alkalmazásfejlesztés, alkalmazás üzemeltetés)  biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren. Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:


Cégnév: Zengo Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72.

Cégjegyzékszám: 06-09-010660

Adószám: 13748742-2-06

Telefonszám: +36 62 202 039

E-mail cím: office@zengo.eu

Honlap:  zengo.eu


II. 2. Társaságunk könyvviteli szolgáltatójaA Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is. Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:


Cégnév: IMOSOFT KFT.

Székhely: 6720 Szeged, Somogyi u. 19.

Cégjegyzékszám: 06-09-000295

Adószám: 10326996-2-06

Telefonszám: +36 62 470 101

E-mail cím: iroda@imosoft.hu


II. 3.  Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldésEzen adatfeldolgozók Társaságunktól  megkapják a megrendelt termék  kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.


Ezen szolgáltatók:


Cégnév:  Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

Telefonszám: +36 30 771 1802

Honlap: www.posta.hu


Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Telefonszám: +36 29 886 600

Honlap: www.gls-group.eu


Cégnév: DPD Hungária Kft.

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.

Cégjegyzékszám: 01-09-888141

Adószám: 13034283-2-42

Telefonszám: +36 1 501 6200

E-mail cím:  dpd@dpd.hu

Honlap: www.dpd.com/hu


II. 4. Követeléskezelés


Ezen adatfeldolgozó Társaságunktól megkapja a nem teljesített követelés kezeléséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, bankszámlaszáma), és ennek felhasználásával intézi a követelés kezelést.

Név: Hevesi Ügyvédi Iroda

Székhely: 6720 Szeged, Somogyi u. 6., III./2.

Telefon/ Fax:  +36 62 450 018

e-mail:  hevesiui@invitel.huII. 5. Banki szolgáltatásokEzen adatfeldolgozó Társaságunktól megkapja visszáru esetén a vételár visszautalásához szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, bankszámlaszáma) és ennek felhasználásával intézi a vételár elektronikus úton történő visszautalását.


Cégnév:          Raiffeisen Bank
Székhely:          Szeged, Széchenyi tér 15.
Telefon:         +36 80 488 588
E-mail:         www.raiffeisen.hu/kapcsolat/e-mail 

Az alábbi adatfeldolgozók Társaságunk webshopjában történő bankkártyás vagy elektronikus fizetés esetén megkapja a fizetés lebonyolításához szükséges személyes adatokat (rendelésazonosító, rendelés összege, megrendelt termékek listája).

Cégnév:          PayPal (Europe) S.a r.l.
Székhely:          22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RCS Luxembourg B 118 349
Elérhetőség:         https://www.paypal.com/us/smarthelp/contact-us 
Honlap:         www.paypal.com

Cégnév:         OTP Bank Nyrt.
Székhely:        1051  Budapest, Nádor utca 16.
Elérhetőség:         https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kapcsolat, bkboelfogadoi@otpbank.hu  
Honlap:         www.otp.hu

III. Szerződésekhez kapcsolódó adatkezelések


III. 1.  Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása(1) A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét és idejét, lakcímét, e-mail címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.


(2) A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.


(3) Az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul.


(4) Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére átadásra kerülnek.III. 2.  Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.


(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.


(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, kereskedelemmel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.


(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.


III. 3.  Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról(1)  Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk  is használ  sütiket  (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét.  A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor.  A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

(2) Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról,  illetve az  általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
• a látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy  előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

(4) A  weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

(5)  Társaság honlapján alkalmazott sütik:


1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.


A kezelt adatkör: PHPSESSID, _ga, _gat, _gid, acceptcookie, fbm_397595856934649, language, mozaweb_desktop, socket_room.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.


2. Hozzájárulást igénylő sütik:

Ezek lehetőséget biztosítanak hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.


 2.1. Használatot elősegítő sütik:

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Az adatkezelés időtartama 6 hónap.


2.2. Teljesítményt biztosító sütik:

Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google AdWords sütik  - erről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

III. 4. A Társaság, mint képző által a képzések kapcsán nyilvántartott és kezelt természetes személyek adatai


(1) A Társaság akkreditált képzésére regisztráló természetes személy papír alapú jelentkezésével adhatja meg adatait.

(2) A kezelhető személyes adatok köre: név; születési hely idő; anyja neve; lakcím; e-mail cím; telefonszám; a képzési jogviszony keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét; nevelési-oktatási intézményének neve, címe, OM azonosítója; jogviszonyt megalapozó köznevelési alapfeladat; az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok; tanulmányok várható befejezésének ideje.

(3) A Társaság az akkreditált képzési szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos kreditpontok érvényesítése céljából kezelheti az akkreditált képzéseken regisztráló, résztvevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat  a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját.

(4) Az adatkezelés jogalapja a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet és szerződés teljesítése.

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, képzési tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a szolgáltatás telejesítéstől számított 7 év.

(7) A Társaság nem akkreditált képzésére regisztráló természetes személy online jelentkezésével adhatja meg adatait.

(8) A kezelhető személyes adatok köre: név, születési hely és idő, lakcím, e-mail cím, telefonszám, képzés ideje, nevelési-oktatási intézményének neve, címe, OM azonosítója, jogviszonyt megalapozó köznevelési alapfeladat, szakirányú képesítés, az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat (helyszín, dátum, program megnevezése).

(9) A Társaság a nem akkreditált képzési szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos kreditpontok érvényesítése céljából kezelheti a nem akkreditált képzéseken regisztráló, résztvevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat  a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját.

(10) Az adatkezelés jogalapja a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet.

(11) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, képzési tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.

(12) A személyes adatok tárolásának időtartama: a szolgáltatás teljesítésétől számított 7 év.

III. 5. Regisztráció a társaság honlapján vagy alkalmazásában

(1) A Társaság bármely honlapján vagy alkalmazásában (pl: mozaBook for Windows, mozaBook app, mozaik3D app) regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével vagy gomb megnyomásával adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.


(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév) beceneve, címe (számlázási cím, szállítási cím), országa, születési dátuma, e-mail címe, telefonszáma, online azonosító, oktatási intézmény neve, oktatási intézmény azonosítója, oktatási intézmény címe, szakképesítése, oktatási intézményen belüli beosztása, osztályának megjelölése, közösségi portál azonosítója, felkészítő tanár neve, Mozaik Tanulmányi Versenyen elért helyezés és pontszám.

(3) A személyes adatok kezelésének célja:

A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.
A honlap használatának elemzése.
Statisztikakészítés.
Az informatikai rendszer technikai fejlesztése.
A felhasználók jogainak védelme.
A felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Társaság felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Társaság weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

(4) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.


(5) Ha a felhasználó saját döntése alapján a Facebook/Google/Office365/Vkontakte fiókját összekapcsolja a Társaság oldalain regisztrált felhasználó fiókjával, akkor a Társaság a fentiekben említetteken felül a felhasználó következő személyes adatait kezelhetik: Facebook/Google/Office365/Vkontakte profilnév, Facebook/Google/Office365/Vkontakte profil URL-je, Facebook/Google/Office365/Vkontakte profil azonosító.


(6) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója ügyfélkapcsolatokkal kapcsolatos tevékenységet végző munkavállalói.


(7) A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
A felhasználói személyes adatokat az utolsó aktivitást követő 24 hónap elteltével a Társaság törli. A Mozaik Tanulmányi Versenyen részt vett versenyző személyes adatait a résztvevő 13. évfolyamának végéig vagy az érintett illetve 16 év alatti felhasználó esetén szőlője / gondviselője hozzájárulásának visszavonásáig (törlési kérelméig) tárolja.

(8) Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az email címet regisztrálta.


(9) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.


(10) A felhasználó Mozaik Tanulmányi Versenyen elért eredményei három évre visszamenőleg nyilvánosan, bárki számára elérhetőek a Társaság tanulmányi versenyének honlapján. Az ezen körben kezelt személyes adatok köre: név, osztály, iskola, felkészítő tanár neve, helyezés, pontszámok.

III. 6. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés  (1) A Társaság honlapjain a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével vagy gomb megnyomásával adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” / “Leiratkozom” gomb alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát a Társaság törli. A Társaság az adatokat harmadik személynek nem adja ki, azokat kizárólag a hírleveleinek rendszeres megküldésére, az ezzel kapcsolatos írásbeli tájékoztatás fenntartására használja.


(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

 

(3) A személyes adatok kezelésének célja:

1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában

2. Reklámanyag küldése


(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.


(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából,


(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).


III. 7.  Adatkezelés a Társaság közösségi oldalain (pl: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube)(1) A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából közösségi oldalt tart fenn.


(2) A Társaság közösségi oldalán feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.  


(3) A Társaság közösségi oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.


(4) A látogatókra az adott közösségi oldal Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.


(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.


(6) A Társaság nem felel a közösségi oldal felhasználói által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a közösségi oldal működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.


III. 8. Adatkezelés a Társaság webáruházában(1) A Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. A Társaság webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.


(2) A Társaság az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.


(3) A Társaság számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.


(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével  kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából,  a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.


(5) A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig.


III. 9. Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés(1) Ha a társaság ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját. A játékban való részvétel önkéntes.  


(2) A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.


(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói.


(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolását követő 6 hónap.


III. 10.  Direkt marketing célú adatkezelés(1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.


(2) A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, e-mail címe, online azonosító.

 

(3) A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.


(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.


(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.


(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

IV. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelések


IV. 1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, adóazonosító jel.


(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.


(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.


IV. 2.  Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a tényleges tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.)  meghatározott adatait: a) családi és utónevét, b) születési családi és utónevét, c) állampolgárságát, d) születési helyét, idejét, e) anyja születési nevét, f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa számát, a bemutatott okiratok másolatát. (7.§).


(2) A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, a Társaság vezetője és a Társaság Pmt. szerinti kijelölt személye.


(3) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év.  (Pmt. 56.§(2))


V. A Társaság adatfeldolgozó tevékenységeV. 1. A Társaság az alábbi tevékenységek tekintetében végez adatfeldolgozást:6311 - Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

6312 - Világháló-portál szolgáltatásV. 2. Adatfeldolgozói garancianyújtás(1) A Társaság adatfeldolgozóként garantálja – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – hogy a  Rendelet követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja,  ideértve az adatkezelés biztonságát is.


(2) Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.


(3) A Társaság megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik. Az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtására kötelezettséget vállal.


(4) A Társaság az állami szervekkel való elektronikus kapcsolattartás jogi és technikai  feltételeivel rendelkezik.


(5) Társaságunk vállalja, hogy a megbízó adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó jogi rendelkezéseknek való megfelelés igazolásához szükséges.


V. 3. A megbizó (adatkezelő) kötelezettségei és jogai(1). Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a szerződés szerinti tevékenység végrehajtását.


(2). Adatkezelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért az Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor az Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul jelezni az Adatkezelőnek, amennyiben Adatkezelő utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne.

 

(3). Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket jelen szerződés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat beszerezze.


V. 4. Társaságunk, mint adatfeldolgozó kötelezettségei és jogai1. Utasítási jog: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasítása alapján jár el.


2. Titoktartás: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.  

 

3. Adatbiztonság:  Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.


A személy adatok biztonsága érdekében az alábbi lépéseket tettük:

a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását;
fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást;
SSL tanúsítvány
 


4. További adatfeldolgozó igénybevétele:  Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy további adatfeldolgozót csak a Rendeletben és az Infotv-ben meghatározott feltételek teljesítése mellett vesz igénybe.  Az adatkezelő jelen szerződésben általános felhatalmazást ad az Adatfeldolgozónak, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót) vegyen igénybe.


5. Együttműködés az Adatkezelővel:

a) Társaságunk, mint adatfeldolgozó tevékenysége során minden megfelelő eszközzel segíti az Adatkezelőt az érintettek jogai érvényesítésének elősegítése, ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében.

b) Társaságunk, mint Adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt a Rendelet 32–36. cikk (Adatbiztonság, Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció) szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat.


c) Társaságunk, mint adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a Rendelet 28. cikkében (Az adatfeldolgozó) meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. Ezen ponttal kapcsolatban az adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.


V. 5. A Társaság adatfeldolgozói tevékenysége(1) A Társaság a mozaNapló (vagy másnéven mozaLog) adatfeldolgozói tevékenységére a megbízóval írásbeli szerződést köt.


(2) A mozaNapló szolgáltatással kapcsolatban a Társaság adatfeldolgozói tevékenységet végez. A Társaság által üzemeltett iskolai adminisztrációs rendszerben történő adatok feldolgozása adatfeldolgozás.


(3) Az érintettek által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő - jellemzően az oktatási, nevelési feladatot ellátó intézmény – felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá. A oktatási intézményekben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell felelnie a Rendeletnek, az Infotv.-nek, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírásainak.


(4) Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény igazgatója felelős. Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény vele jogviszonyban lévő munkatársát hatalmazhatja fel.


(5) Az Adatkezelő a mozaNapló rendszer üzemeltetésére és az ezzel együtt járó adatfeldolgozási feladatok ellátására jogszabályi előírások alapján vagy szerződéses úton a Társaságot bízza meg. Az állami fenntartásban lévő intézmények esetében az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés 20. pontja a Klebelsberg Központot jelöli meg erre a feladatra. A nem állami fenntartásban lévő oktatási intézmények esetében (pl. egyházi, alapítványi vagy magán oktatási intézmények) a Társasággal kötött szolgáltatási szerződés alapján történik az adatfeldolgozás.


(6) Az Adatkezelő egyes fejlesztési, karbantartási, rendszerfelügyeleti, üzemeltetési és ügyfélszolgálati feladatok ellátásához az Adatfeldolgozón kívül más adatfeldolgozót is igénybe vehet.


(7) Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott természetes személy adatait kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő vagy jogszabály rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.


(8) Az adatfeldolgozás során kezelt természetes személy adatainak köre:

a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,
szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
a gyermek tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok:
felvételivel kapcsolatos adatok,
az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok,
a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma,
mérési azonosító,
a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok:
a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok,
a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok,
felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok,
a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
a tanuló diákigazolványának sorszáma,
a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,
évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,
a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka,
az országos mérés-értékelés adatai.
A gyermek, tanuló adatai közül:

a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, magántanulói jogállása, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása, a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése és a tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére,
óvodai, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához, iskolához, felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez,
a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek,
a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek,
az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére,
a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz,
az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó szervezettől a felsőfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez,
A gyermek, tanuló:

sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás között,
óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,
magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés szervezőjének, a tanulószerződés alanyainak vagy ha az értékelés nem az iskolában történik, az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,
diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR adatkezelője, a diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére továbbítható.
A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen

felvételivel kapcsolatos adatok,
a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok,
a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, és ezzel összefüggő mentességek,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló rendellenességére vonatkozó adatok,
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó adatok
a tanuló személyi igazolványának száma,
a tanuló fényképét a digitális naplóban,
Egyéb adatok:

rendszer működését segítő statisztikai adatok

VI. Az adatok továbbításának rendje

VI. 1. A pedagógusok, diákok, valamint a diákok gondviselői, felhasználók adatainak továbbítása

A Társaság csak azokat a pedagógusi, diák, gondviselői, felhasználói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el. Az adatok továbbíthatók a bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére.

VII. Az adatkezelés technikai lebonyolítása


VII.1. Az adatkezelés általános módszerei

A Társaságnál kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:

nyomtatott irat,
elektronikus adat,
elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat,
a Társaság weblapján elhelyezett elektronikus adat.
Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is vezethetők.

VIII. A Társaság honlapjai

A Társaság honlapjait általában bárki ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A honlap egyes részei regisztráció nélkül látogathatók, és az ott elérhető szolgáltatások ingyenesen igénybe vehetők. A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött.

A regisztráció során – önkéntesen, jogszabályi kötelezettség nélkül – személyes adatnak minősülő információkat is szükséges megadni.

A Társaság, mint adatkezelő, a Rendelet és az Infotv. előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván az érintett adatait. A Társaság csak azokat az adatokat kezeli, amelyekre vonatkozóan jogszerű jogalappal rendelkezik.  

A Társaság a regisztráció illetve honlapjai vagy alkalmazásai használata során tudomására jutott személyes adatot biztonságosan tárolja, azt semmilyen körülmények között nem teszi - az érintett előzetes, kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi.

Amennyiben az érintett személyes adatot nem kíván megadni, úgy ne regisztráljon.

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, illetve kérheti annak helyesbítését, illetve törlését.

A honlap rögzíti az érintett számítógépének internet címét (IP-cím), azt, hogy mikor, milyen tartalmat nézett meg a honlapon, mely linkről navigált a honlapra. Hozzájárulása esetén statisztikai eljárással egyéni profilt hozunk létre a felhasználó számára a felhasználói élmény növelése érdekében  valamint hogy személyre szabottabb szolgáltatással és ajánlatokkal szolgálhassunk. A Társaság ezen statisztikai adatok elemzése alapján ismeri meg, hogy mely szolgáltatást, tartalmat milyen gyakran vesznek igénybe és alkalmanként mennyi időt töltenek ott.

Az internet címek kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, a Társaság azokat személyes adathoz nem köti.

A Társaság a honlapjait, az azon futó szolgáltatásokat, valamint egyéb digitális termékeit (pl: mozaBook, mozaik3D app, mozaBook app) használó felhasználóknak az alkalmazások használatával kapcsolatos szokásairól az alábbi használati adatokat gyűjti:

olvasási, tartalomfogyasztási szokások (mit, mikor, mennyit)
az alkalmazás hibajelzései, összeomlások,
alkalmazás használati szokások (milyen funkciók vannak használatban, milyen eszközön fut az alkalmazás)

IX. Telefonos alkalmazás

VII.1 A Társaság üzemeltet több mobil alkalmazást (pl.: mozaBook app, mozaik3D viewer, stb.) amelynek segítségével a felhasználók telefonjaikon vagy táblagépeiken keresztül a Társaság kínálatában böngészhetnek, elektronikus tartalmakat fogyaszthatnak, illetve digitális könyveket olvashatnak.

A Társaság az alkalmazást futtató felhasználóknak az alkalmazás használatával kapcsolatos szokásairól az alábbi használati adatokat gyűjti:

olvasási, tartalomfogyasztási szokások (mit, mikor, mennyit)
az alkalmazás hibajelzései, összeomlások,
alkalmazás használati szokások (milyen funkciók vannak használatban, milyen eszközön fut az alkalmazás)
készülék lokációs adatai
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

A használati adatok az alkalmazást futtató felhasználók személyes adataival semmilyen esetben sem kerülnek összekapcsolásra.

X. Összefoglaló tájékoztatás az érintett jogairólX. 1. Előzetes tájékozódáshoz való jog


Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. A részletes szabályokat a Rendelet 13-14. cikke tartalmazza.


X. 2. Az érintett hozzáférési joga


Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. A részletes szabályokat a Rendelet 15. cikke tartalmazza.

X. 3. A helyesbítéshez való jog


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. A részletes szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.


X. 4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)


1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. A részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.


X. 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. A részletes szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.


X. 6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség


Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. A részletes szabályokat a Rendelet 19. cikke tartalmazza.


X. 7. Az adathordozhatósághoz való jog


A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.


X. 8. A tiltakozáshoz való jog


Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A részletes szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza.


X. 9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást


Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. A részletes szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.


X. 10. KorlátozásokAz érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza, amennyiben az érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. A társaság megjelöli az általa kezelt személyes adatot, amennyiben az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Az érintett továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de az érintett igényli azok Társaság általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. A részletes szabályokat a Rendelet 23. cikke tartalmazza.


X. 11. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről


Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. A részletes szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.


X. 12. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)


Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. A részletes szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.


X. 13. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog


Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A részletes szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.


X. 14. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog


Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

A részletes szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

XI. Az érintett kérelmének előterjesztése, az adatkezelő intézkedései


(1) Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.


(2) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.


(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.


(4) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál [Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefonszám: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu], és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


(5) Az Adatkezelő a Rendelet  13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelet 15-22. és 34. cikk)  és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:


a) díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.


A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.


(6) Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.


2018. május 24.

 Elérhetőségek | Jogi nyilatkozat | Mobil verzió | Adatkezlési tájékoztató

Copyright © 2007-2021 Mozaik.