Szabó Júlia


Magyarország földrajza

(Megjelent a Mentor című folyóirat Támpont mellékletének 2000. decemberi számában.)

A nyolcadikosoknak készült tankönyv anyaga elemző áttekintést nyújt a magyar táj és a társadalom kölcsönhatásainak teljes rendszeréről. Szilárd, kiérlelt ismeretanyagot közvetít, munkafüzet egészíti ki. Az anyagmennyiség alkalmas az egy tanévre szóló ismeretek megtanulására. Megfelelő lehet egyéni és önálló tanulásra is. A címeket és a minimumkövetelményeket vastagon szedték, így a lényeg valóban könnyen elsajátítható.

Nagyon szerencsés megoldásnak találom a diákok szempontjából a fogalomtár című bevezetőt, és az ellenőrizd tudásod című fejezetet. Ezek megfelelően megkönnyítik a tanulást és bizonyosságot is nyújtanak a diáknak, hogy miIyen irányban kell haladnia az eredmények elérése felé.
A tankönyv igazodik a NAT követelményeihez. de rugalmasságánál fogva a helyi tantervekhez is igazítható így minden iskolatípusban az adott évfolyamon eredményesen tanítható. Elősegíti a szükséges jártasságok és készségek folyamatos fejlesztését.
Az eddig használt tankönyvektől sok vonatkozásban eltér. Színes képek, ábrák, grafikonok, fogalomtár és kislexikon teszik újszerűvé a kiadványt. Kiegészítő olvasmányokat is tartalmaz. Az eddigi tankönyveknél jóval többet ad szakszerű, pontos ismeretanyagában, követi a tudomány fejlődését, de tematikailag és szerkezetileg alapvetően mégis. a hagyományos tankönyvek közé sorolnám. Ezért még a nem különösen jól felszerelt iskolatípusokban is eredményesen tanítható.
Előnye, hogy más tantárgyakkal is igyekszik kapcsolatot létesíteni: irodalom, képzőművészet, természettudományos tárgyak stb. A tankönyvhöz térkép használata szükséges.
Figyelembe veszi, fejleszteni is képes az adott életkorú gyermekek adottságait, teljesítőképességét, teherbírását. Újszerű hangvétele felkelti a tanulók érdeklődését, szövegével, ábráival kedvet ébreszt a tanuláshoz.
Nem tartom viszont eléggé szerencsésnek és hatékonynak a fejezetvégi összefoglalásokat. A kérdéssorok itt-ott unalmasak, időnként hosszúak, nem számít mindig a tanulók életkorának megfelelő módszernek a számonkérés ezen formája.

A szakértő számára szembeötlő. hogy a szerzők sikeresen gyűjtötték egybe egy élet tapasztalatát a tantárgy tanításakor, a módszertani és szakdidaktikai kimunkáláskor. Ennek megfelelően a könyv didaktikai apparátusa, szakmódszertani kultúrája nagyon gazdag és változatos. A tananyagot kellően szemlélteti, magyarázza és kiegészíti. Az új fogalmakat kiválóan megvilágítja, ezzel is megkönnyítve a szaktanár munkáját. Logikája, fogalomrendszere, felépítése és szerkezete megfelel a tantárgyban már korábban is megszokottnak. Az egyes fejezetek logikus rendszert alkotnak önállóan is és a tankönyv egységét tekintve is.
Szokatlan talán egy természettudományos könyv nyelvi és vizuális kommunikációjáról külön is említést tenni, de ez a tankönyv ebben élenjár. A szöveg és ábraanyag világos és érthető. Nagyon jól érvényesül a szöveg és az ábra összhangja is. A szerzők szókincse változatos, magyaros. A tanulóknak szóló kérdések és utasítások pontosak, jól követhetők.
A tankönyvben kiválóan érvényesül az értékfeltáró és óvó szemlélet, aminek kialakításában óriási felelősségünk van. Sehol nem marad el ugyanis az ember és környezetének, viszonyának ismertetése. Érzékletesen megjeleníti az okokat és lehetőségeket. valamint feltárja a környezeti problémákat. Tanít az igazi érték és a jó megbecsülésére a törvénytisztelő magatartásra. Gyakorlati példái életszerűek, segítik a tanulókat eligazodni mind a társadalomban. mind pedig az emberi kapcsolatokban. Ábrái szépek, szemléletesek, számos közülük teljesen új, csupán méretüket találtam némelykor kicsinek, így nem minden esetben tudják teljesíteni feladatukat. Lehet, hogy a méreteket esztétikai szempontok határozták meg, de ez nem mehet a használhatóság rovására.
A sorok jól olvasható betűtípussal és betűmérettel készültek. A kétoszlopos tördelést a legjobb megoldásnak találom módszertani-didaktikai, áttekinthetőségi okokból. Remélhetően számos kolléga felfedezi az új munkaeszközben rejlő kiváló lehetőségeket és diákjaival örömét leli majd a munkában ezzel az új, valóban jól sikerült tankönyvvel.
JÓNÁS ILONA-DR. KOVÁCS LÁSZLÓNÉ - VÍZVÁRI ALBERTNÉ: FÖLDRAJZ 8, Mozaik Kiadó.

Szabó Júlia

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018