A TANKÖNYVCSALÁD DÍJAIBÓL

HunDidac '95 Arany-díj
Tetszésdíj 1996
HunDidac '97 Arany-díj
Szép Tankönyvdíj '97
Más-Kép Tankönyvdíj '97
HunDidac '99 Ezüst-díj


Földrajz tankönyvek a gimnáziumok számára


A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK 9-10. ÉVFOLYAM

A Mozaik Kiadó olyan tankönyveket kínál a gimnáziumi Földünk és környezetünk tantárgy tanításához, amelyek szervesen illeszkednek egy ismert tankönyvcsaládba. A Föld, amelyen élünk tankönyvcsalád negyediktől a tizedik évfolyamig vezeti végig a tanulókat a környezetismereti, a természetismereti és a földrajzi kerettantervekben megfogalmazott ismeretanyagban.

A tankönyvek kerettantervre épülő tananyaga az általános műveltségbe tartozó földrajzi ismeretek elsajátíttatására és a tehetséggondozásra, a továbbtanulás előkészítésére egyaránt alkalmas. Teret enged a különböző tanulói képességek és tanári elképzelések kibontakozásának. Emellett a földrajzi ismeretek tanulásának teljes időtartama alatt egységes szemlélettel vizsgálja a körülöttünk lévő világot. Igyekszik bemutatni a természeti, a társadalmi és a környezeti folyamatok összefüggéseit, ezáltal fejleszti a tanulók humán és természettudományos ismeretekre épülő komplex gondolkodását. Nem kíván teljes képet adni bolygónk földrajzi folyamatairól, hiszen a tények napjainkban rendkívül gyorsan változnak. Sokkal inkább azt akarja elérni, hogy a tanulók megértsék, miért olyanok a környeztükben lévő tájak, a társadalmi-gazdasági és környezeti jelenségek, mint amilyennek tapasztalják azokat, valamint azt, hogy az ott élők hogyan őrzik hagyományaikat életmódjukban, termelésükben, vagy éppen miért és hogyan változtak azok az idők folyamán.

TERMÉSZETFÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY
A 9. osztályos tankönyv felépítése követi a kerettantervben is szereplő, hagyományos természetföldrajzi megismerés logikáját. A kozmikus környezetből, Földünk bolygótermészetéből kiindulva vezeti el a tanulókat az egyes földi gömbhéjak világába. Nemcsak természetföldrajzi folyamataikat mutatja be, hanem problémafelvetéseken keresztül a természetföldrajzi környezet és a társadalom kapcsolataira, az ember felelősségére is ráirányítja a figyelmet. A gömbhéjak közötti összefüggéseket a természetföldrajzi övezetesség témakörben szintetizálja. Ezzel egy időben rávilágít a társadalom természeti környezettől való függőségére. Bemutatja, hogyan határozza meg a természetföldrajzi környezet a települések elhelyezkedését, arculatát és fejlődését, valamint a népesedési folyamatok térbeli és időbeli változásait.

FÖLDRAJZ 7. OSZTÁLY
Földrészek földrajza

 1. A földrészek születése és szerkezete
 2. Eltérő természeti adottságok és társadalmi lehetőségek
 3. Földrészünk, Európa
 4. Fejlettségkülönbségek Európa földrajzi környezeteiben
FÖLDRAJZ 8. OSZTÁLY
Közép-Európa és hazánk

 1. Közép-Európa tájtípusai és országai
 2. A Kárpát-medence élete - élet a Kárpát-medencében
 3. Természeti adottságok és társadalmi-gazdasági lehetőségek hazánk tájain
FÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY
Természetföldrajz

 1. Tájékozódás térben és időben
 2. Folyton változó égitestünk
 3. A természetföldrajzi övezetesség
 4. A természet és a társadalom kapcsolata a Föld különböző részein
FÖLDRAJZ 10. OSZTÁLY
Társadalomföldrajz

 1. A kapcsolatrendszerekre épülő világ
 2. A nyersanyagoktól a késztermékekig
 3. Függésben az egész világ
 4. A helycserékre épülő gazdaságok

TÁRSADALOMFÖLDRAJZ 10. OSZTÁLY
A tizedikes tankönyv nem a hagyományos tagolásban közelíti meg a világ társadalmi-gazdasági jelenségeit, folyamatait. Főként a sok szálon összefüggő kapcsolatrendszerekkel kívánja megismertetni a tanulókat. Először bemutatja a társadalom létrejöttének, gazdasági működésének alapjait, majd a társadalmi-gazdasági folyamatok helyi, regionális és globális összefüggéseit. Elemzi a nyersanyagok termelésétől a késztermékek feldolgozásáig tartó folyamatok területenként különböző hátterét, mozgatóit és következményeit. Elgondolkodtat a világban jelen lévő, eltérő jellegű együttműködési és függőségi kapcsolatokon. Általában valamely hétköznapi jelenségből indul ki, amelynek feltárja ok-okozati kapcsolatait, majd rávilágít helyi és az egész társadalmat átfogó következményeire.
A Föld, amelyen élünk sorozat tankönyvei nem passzív ismerethordozók, hanem gondolkodásra ösztönzik a tanulókat, építve érdeklődésükre és kreativitásukra. Nem csupán tényeket tárnak eléjük, hanem arra törekszenek, hogy a tankönyv olvasása igazi olvasmányélmény legyen: a szöveg, a meghökkentő címek, a képek és az ábrák, a szemelvények és a tananyaggal összefüggő érdekességek ragadják meg a tanulók figyelmét. Ezáltal további búvárkodásra késztetnek a tankönyvben, a könyvtárban és a médiumok híreiben. Hiszen ezek a tankönyvek a máról, a való világról szólnak, ismeretanyagukat a tanulók hasznosíthatják a hétköznapjaikban.
A tankönyvek módszertani eszköztára kiindulópontja lehet az esetelemzéseknek és a szerepjátékoknak, a tanórai és az órán kívüli beszélgetéseknek, vitáknak. A tankönyvekben szereplő igen nagy mennyiségű ismeretanyag jelentős része kifejező, színes képekben, topográfiai vázlatokban, különféle megközelítésmódú ábrákban, akvarellszerű rajzokban vagy táblázatokban, adatsorokban rejtőzik. Tartalmuk kibontásában, összefüggéseik megértésében segítenek a hozzájuk kapcsolódó feladatok, kérdések és problémafelvetések. Lehet, hogy a tanulók nem minden kérdést válaszolnak meg helyesen, de elgondolkodnak azokon. A tanításban pedig ez a legfontosabb, hiszen a társadalom és a gazdaság gyors fejlődése az ismeretanyagot rövid idő alatt elavulttá teszi. A világra való nyitottság viszont maradandó lehet.

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018