Természetismeret 5 - Közvetlen környezetünk tankönyv 5. o.


Természetismeret 5 o. munkafüzet - Közvetlen környezetünk

Természetismeret 6 - Földrajzi és biológiai alapismeretek tankönyv

Természetismeret 6. o. munkafüzet - Földrajzi és biológiai alapismeretek


A Mozaik Oktatási Stúdió tizenkilenc kötetesre tervezett A természetről tizenéveseknek tankönyvcsaládjából az eddig megjelent kilenc kötet máris több kitüntető címet nyert: Szép Magyar Könyv '97 Oklevél, HunDidac '97 Arany Díj, V. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Budai Könyvdíja. Az alábbiakban a természetismeret, a biológia és a földrajz könyvek kapcsán azt mutatjuk be, hogy melyek azok a formai és tartalmi jegyek, amelyek a sorozat köteteit a magyar tankönyvkínálatban egyedülállóvá teszik.

A tankönyvek szerkezete, felépítése

A sorozat tantervi alapját a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán kidolgozott, OKI. JGYTEL.96 tantervi rendszer adja. Az egyes tantárgyakhoz tartozó tantervet és tanmenetet a kiadó ingyenesen biztosítja a könyveket használó pedagógusoknak. A tankönyvcsalád valamennyi tagjához munkafüzet és tudásszintmérő feladatlap is készül, így valóban egy teljes tankönyvi rendszer áll a felhasználók rendelkezésére. A minden évfolyamon és minden tárgy esetén igényes kivitelű, színes fényképekkel, ábrákkal teli könyvek keménytáblás, azaz tartós tankönyvi minőségben is választhatók.

Az egyes könyvek - a tantárgyi sajátosságoktól eltekintve - hasonló felépítésűek. A vastag betűs szedés kiemeli a tananyagból a Nemzeti alaptanterv által kötelezően előírt minimális ismereteket, de a könyvek természetesen az ezt meghaladó differenciált képzéshez is bőséges anyagot adnak. A legfontosabb tudnivalókat a leckék végén a Jegyezd meg! vastag betűvel szedett részei tartalmazzák. Az ismeretek elsajátításának ellenőrzésére az Ellenőrizd tudásod! kérdései alkalmasak. Az önálló gondolkodásra, problémamegoldásra a Gondolkozz és válaszolj! feladatai inspirálják a tanulókat, az apró betűs részek pedig érdekességeket, kiegészítéseket tartalmaznak. A tankönyvek végén Kislexikon található.

Az alábbiakban tekintsük át az egyes tárgyak tartalmi jellemzőit!

Természetismeret

Az 5. és 6. osztályos tankönyvek a környezeti nevelés és a személyiségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgálják azzal, hogy

megismertetik a tanulókat közvetlen környezetük és kamaszkori szervezetük legfontosabb tényeivel, jelenségeivel, folyamataival és összefüggéseivel,
a velük szerves egységet alkotó munkafüzetekkel együtt lehetőséget teremtenek az ismeretszerzési, feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésére,
hozzájárulnak az egészség-, és környezetvédő magatartás személyiségjegyeinek kialakításához, a környezetkultúra fejlesztéséhez.

A tananyag a két osztály tankönyveiben az alábbiak szerint épül egymásra:

5. osztály:

I. Az élettelen természet alapismeretei
II. Ősz a kertben
III. Természetföldrajzi környezetünk
IV. Hazánk: Magyarország
V. Tavasz a kertben

6. osztály:

I. A Föld, életünk színtere
II. A változó földfelszín
III. Állatok a házban és a ház körül
IV. Testünk és életműködéseink

A tananyag elrendezésének és logikai felépítésének az elve, hogy tegye lehetővé a közvetlen megfigyelés, tapasztaltszerzés útján történő megismerést, az egyszerűtől haladjon a bonyolult felé, biztosítsa az ismeretek folyamatos bővülését, egymásra épülését, fokozatosan és arányosan terhelje a tanulókat.
Az egyes tanítási egységek metodikai feldolgozásánál meghatározott algoritmusok, sokféle információ (szöveg, ábra, grafikon, táblázat, fotó) és érdekességek segítik az ismeretelsajátítást.
A témazáró és az év végi összefoglalások újszerűek. Az ismeretek rövid összefoglalóját kérdéssor követi, melyek mellett a legfontosabb fogalmak is jelölve vannak. Mindez segíti az anyag összegzését, rendszerezését és az otthoni felkészülést.
A földrajzi anyaghoz a Cartographia által megjelentetett Első atlaszom használata javasolt.

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil