Tarcsay Tamás


A kerettantervhez készült új matematika tankönyv

(Megjelent az Írisz-SuliNet matematika oldalain 2001. márciusában.)


A szeptember 1-től életbe lépő új matematika kerettantervhez használható, új tankönyvet jelentet meg - a 12 kötetesre tervezett Színes Matematika című sorozat keretében - hamarosan a szegedi Mozaik Kiadó. A szerzők az alpfokú, a középfokú és a felsőoktatásban dolgozó, tapasztalt matematikatanárok: Kosztolányi József, Kovács István, Pintér Klára, Urbán János és Vincze István. A következőkben ezt a, heti három órában matematikát tanuló kilencedik osztályosok számára készült tankönyvet szeretnénk bemutatni az olvasóinknak.

E tankönyv írói sem voltak irigylésre méltó helyzetben akkor, amikor a viszonylag nagy tananyag feldolgozását a rendelkezésre álló szűk órakeretben kellett megtervezniük. Komoly kompromisszumok elfogadására kényszerültek. Ezeknek a következménye talán az is, hogy az eddigi tankönyveknél jobban építenek az általános iskolai ismeretekre. Úgy érezzük, hogy sikerült jól közelíteniük a jelen helyzetben lehetséges optimális megoldást.

Számunkra szimpatikus vonása a könyvnek, hogy a választott feldolgozási mód világos, jól követhető. Nem akar a tanároknak direkt módon módszereket sugallni, bőséges teret hagy a tanári szabadság számára. Ugyanakkor azok a kollégák sem vétenek hibát, aki egyszerűen a könyv gondolatmenetét követve "tanítják végig" a 9. osztályos matematika anyagot. Úgy véljük, hogy ez utóbbi lehetőség követése a pályakezdő matematikatanárok számára lehet rendkívül hasznos. Megjegyezzük, hogy a kiadó tervezi egy "tanárkönyv" megjelentetését is, ami tartalmazni fogja a teljes tankönyvet, és a használatához ajánlott módszerekre vonatkozó tanácsokat.

A tankönyv nem túl bőbeszédű. A definíciók, tételek, bizonytások feladatokkal jól előkészítettek, precíz, szabatos stílusban rögzítettek. A szemléletesség és a matematikai precizitás nem túl könnyen beállítható helyes arányát - vélhetően a jelentős oktatási tapasztalataiknak köszönhetően - jól választották meg a szerzők. A könnyebb megértést segítendő, sok, világos, áttekinthető és szemléletes ábra található a könyv lapjain. Tetszik az is, hogy az egyes fejezetek elején tömör matematikatörténeti bevezetés is olvasható. Annak ellenére, hogy a fejezeteket különböző szerzők készítették, a tankönyv egységes szerkezetileg és tartalmilag egyaránt. Nem különülnek el a matematika különböző témakörei, az egyes kapcsolódási pontokra minden fejezet írója határozottan hívja fel a figyelmet. Különösen dícsérhető a könyv feladatanyaga. Különböző nehézségű, érdekes és szép feladatok találhatók benne. Figyelmet fordított a könyvet megalkotó munkaközösség arra is, hogy a többi tantárgy ismeretanyagát is kapcsolják a matematika tananyaghoz. Látható tankönyvírók azon törekvése is, hogy a matematika gyakorlati életben való használhatóságát is megmutassák. Ez utóbbiak azért is fontosak, mert ezt a könyvet nem a matematikából kiemelkedő tanulók számára irták.
A következőkben tankönyvben tárgyalt egyes témakörökről, amelyek - természeteszerűleg - megfelelnek a tantervben előírtaknak, ejtünk néhány szót:


KOMBINATORIKA, HALMAZOK
Tetszik, hogy kombinatorika tárgyalásában - a megcélzott korosztály szelelmi fejlettségének megfelelően - nem a fogalmak pontos elméleti megfogalmazására teszi a hangsúlyt a szerző, hanem a módszerek feladatokon keresztül történő elsajátíttatására.

ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLET
Jó ötletnek tartjuk azt, hogy a két témakört párhuzamosan tárgyalja a fejezet írója. Így a két tudományágban található analóg módszerek jól megjeleníthetők, és erősíthetők.

FÜGGVÉNYEK
E témakörben szereplő fogalmak elsajátítása és elmélyítése általában nagy nehézséget jelent a kilencedik osztályos tanulók számára. Ebből következően nyer fontosságot az, hogy ezeket a fogalmakat csak jó előkészítés után juttassuk el a tanulókhoz. Ebben a fejezetben ez - dícséretes módon - így történik.

EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK, EGYENLETRENDSZEREK
Dícsérhető e fejezetben az, hogy az különböző megoldási mödszereket elkülönítve részletezi a szerző. Így érheti el azt, hogy a matematikából nem különösen tehetséges diákok számára is kapszkodót tud adni.

GEOMETRIA
A könyv legnagyobb részét teszi ki ez a fejezet, nagy ismeretanyagot tartalmaz. Talán itt érhető tetten leginkább, a korábban említett szemléletesség és a matematikai precizitás helyes aránya.

STATISZTIKA
A leíró statisztika elemeit tárgyaló témakör - valószínűleg - előkészíti majd a matematikai statisztika további témaköreinek tantását.

Annak ellenére, hogy ez az ismertető még a kézirat alapján készült, már megállapítható, hogy ez a könyv sokoldalúan lesz használható a matematika oktatásában. A tanár kollégák jó óratervezeteket készíthetnek majd a segítségével. A tanulók az otthoni tanulásban eredményesen használhatják majd, de azok a gyerekek, akik a kötelező tananyagon túl is szeretnének foglalkozni a matematikával, találhatnak benne megtanulható ismereteket és tanuságos feladatokat.

 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018