Lassúné Ruskó Renáta


"Végre iskolába járok": az ének-zene munkatankönyvről

Részletek a 2001/2002. évi MOZAIK módszertani napokon elhangzott előadásból.


Az ÉNEK-ZENE munkatankönyv dalanyaga bőséges, támaszkodik az óvodai dalkincsre.
A dalok kiválasztásának főbb szempontjai, hogy jól szolgálják a kisgyermek érzelem - és gondolatvilágának gazdagodását, esztétikai nevelését.
A gyermekjátékok és játékdalok nemcsak a zene iránti vonzalom felkeltését segítik, hanem az óvodából az iskolába való átmenetet is könnyebbé tehetik. Minden énekóra anyaga kapcsolható az anyanyelvi vagy környezetismeret órák egy-egy aktuális témájához, így lehetőséget ad a többszempontú ismeretszerzésre is. Kezdetben az előkészítő szakasz témáihoz, később a betűíráshoz, majd az olvasmányokhoz, versekhez kapcsolódnak a dalok. Első osztályban hasznos lehet bármely órán egy-egy dalos játék pihenésképpen, oldásként.

Példák:

OlvasókönyvÉnek könyvKörnyezetismeret
56. 57. o.16. 17. o.16. 17. o.
96. 97. o.24. 25. o.
216. 217. o.52. 53. o.46. 47.o.
244. 245. o.60. 61. o. 52. 53. o.

A zenei és ritmikai elemek tanítása nem tér el a hagyományostól. Újszerűsége, hogy a főbb anyagrészeket - negyed, nyolcadpár, negyed szünet, ritmusmotívumok, kétnegyedes ütem, ismétlőjel, záróvonal, szó, lá, mi dallamhangok és relációik - keretbe foglalva, kiemeli.
A munkatankönyv felépítése megkönnyíti a tanító felkészülését az énekórákra, mert a feladatok egymásutánja óravázlatként is használható. Egy oldalpár egy óra anyagát tartalmazza.

Minden óra dalcsokor kínálattal indul. A dalcsokor többféle szerepet is betölt, a hangulat megalapozását, az éneklési kedv felkeltését, a tanult dalok rögzítését, gyakorlását, de szolgálja az új zenei, ritmikai elemek előkészítését, tudatosítását.
A feladatok változatos formában nyújtanak lehetőséget az új anyag feldolgozására és a folyamatos készségfejlesztésre. Egyre összetettebbek, mert folyamatosan magukba építik az előzőleg tanult ismereteket is.
25 óra anyagához mondóka is tartozik, amelyek a tartalmi kapcsolódás mellett a ritmus gyakorlására is lehetőséget biztosítanak.
A tankönyv munkáltató jellege változatos módon biztosítja azoknak a speciális képességeknek a fejlesztését, amelyek előkészítik a zenei írást - olvasást, megalapozzák a zene iránti fogékonyságot.
Deák Ferenc Munkácsy-díjas grafikus művész illusztrációi nemcsak a gyerekek esztétikai érzékét fejlesztik, hanem sok segítséget adnak a zenei ismeretek játékos bevezetésére, gyakorlására.
A munkatankönyv nem javasol konkrét zenehallgatási anyagot, ez CD-n fog megjelenni, amelyen helyet kap a zeneművek mellett a teljes dalanyag is.
Az utolsó oldalakon szerepel a zongora, furulya, hegedű bemutatása, a kisgyerek arányaihoz viszonyított rajzokkal illusztrálva.
A munkatankönyvet záró összefoglaló oldalpár áttekintést ad a gyerek és tanár számára az első osztályban elsajátított dalanyagról, és a zenei elemekről.

 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018