I. A szabályzat jogszabályi alapja, célja, hozzáférhetősége, hatálya

I.1. A szabályzat jogszabályi alapja:

A jelen szabályzat a MOZAIK KIADÓ Kft-nél (továbbiakban Kiadó) folyó adatkezelés és adattovábbítás rendjét jelen határozza meg, iratkezelési szabályzat készítését jogszabály nem rendeli el.

Vonatkozó jogszabályok:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infov.),
 • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.).

I.2. Fogalmak

2011. évi CXII. törvény 3. § alapján

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • különleges adat:
  • a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 • közérdekű adat:: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 • közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 • adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 • adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 • adatállomány:: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
 • felhasználó:az a természetes személy, aki a Kiadó honlapjainak bármelyikén (www.mozaik.info.hu, www.mozaweb.hu, www.mozaweb.com, www.mozabook.hu, www.mozaik.suli.hu, www.mozanaplo.hu, stb.) regisztrál;
 • URL: Uniform Resource Locator, egységes erőforrás-azonosító, webcím.

I.3. A szabályzat legfontosabb céljai

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény végrehajtásának biztosítása,
 • az adat- és titokvédelmi szabályok meghatározása.
 • a felhasználói (diákok, szülők, tanárok, látogatók, stb.) adatkezelési és adatfeldolgozási szabályok rögzítése,
 • az adatok továbbítási szabályainak rögzítése,
 • az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése,

A szabályzat célja az adatkezelésben érintettet személyek tájékoztatása az adat kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

I.4. A szabályzat megtekintése

Jelen szabályzat az Kiadó honlapján (www.mozaweb.hu/privacy, www.mozaweb.com/privacy, www.mozanaplo.hu/privacy, www.mozaik.info.hu/privacy) megtalálható.

I.5. A szabályzat személyi és időbeli hatálya, az adatkezelés időtartama

I.5.1. A szabályzat személyi és időbeli hatálya

A szabályzat betartása a Kiadó valamennyi munkavállalójára nézve kötelező érvényű.
A szabályzat elfogadásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól.
A szabályzatot a jóváhagyást követő dátummal létesített munkavállalói jogviszony esetén a munkavállaló köteles tudomásul venni, erről a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 46.§ (1) §-a szerint készült írásos tájékoztatóban figyelmét fel kell hívni.

I.5.2. Az Adatkezelés időtartama

I.5.2.1. A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik. A törlés időpontja a felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

I.5.2.2. A felhasználó által megadott személyes adatok - abban az esetben is, ha a felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le - addig kezelhetőek a Kiadó, mint adatkezelő részéről, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A felhasználó adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatásigénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

I.5.2.3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Kiadó biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

II. Adatkezelési alapelvek, irányelvek, adatkezelő, jogorvoslat

II.1. Adatkezelési alapelvek

A személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

A személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

II.2. A Kiadó által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

II.2.1. A Kiadó szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Kiadó az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

II.2.2. A Kiadó, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és a jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, valamint további kivételek a jelen szabályzat II.7.3. pontjában foglalt adattovábbítási esetek.

II.2.3. A Kiadó bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Kiadó érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető adatait.

II.2.4. A Kiadó rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

II.2.5. A Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy a felhasználók bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Kiadó felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy a személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

II.2.6. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a Kiadó az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

II.2.7. A Kiadó, mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Kiadó kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

II.2.8. A Kiadó kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

II.2.9. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.v

II.2.10. A Kiadó, mint adatkezelő a személyes adatot törli, ha

 • annak kezelése jogellenes;
 • a felhasználó személyes adatának törlését kéri;
 • a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

II.2.11. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

II.2.12. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akik részére korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbításra került. Az értesítést az adatkezelő mellőzheti, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a felhasználó jogos érdekét nem sérti.

II.2.13. Ha a Kiadó, mint adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a felhasználót a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól, továbbá arról, hogy az adatkezelő határozatával szemben a bírósághoz ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

II.3. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 • Név: MOZAIK KIADÓ Kft.
 • Cím: 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B
 • Cégjegyzékszám: 06-09-001610
 • A bejegyző bíróság megnevezése: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 10701180-2-06
 • Telefon: +36 62 554 660
 • Email: kiado@mozaweb.hu

II.4. Jogorvoslat

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: naih.hu

II.5. Rendelkezés személyes adatokkal

II.5.1. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható le.

II.5.2 Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

II.5.3. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

II.6. Adatfeldolgozás

II.6.1. A Kiadó külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

II.7. Adattovábbítás lehetősége

II.7.1. A Kiadó, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

II.7.2. Amennyiben a Kiadó a honlapjainak bármelyikén található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a felhasználót nem hozhatja.

II.7.3. A felhasználók egyes személyes adatai, meghatározott célból, a felhasználó hozzájárulása alapján az alábbiak szerint továbbításra kerülnek:

 1. a Kiadó a felhasználók regisztráció során rögzített személyes adatait és megrendelési adatait a megrendelt csomagok kézbesítése érdekében, továbbá termékekre vonatkozó böngészési adatait a személyes adatoktól elkülönítve statisztikai célokból továbbítja az IMOSOFT Kft. (6723 Szeged, Debreceni u. 3.) részére. Az így továbbított személyes adatokat az IMOSOFT Kft. saját adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.
 2. amennyiben a felhasználó a Kiadó honlapjain történt vásárlásához kapcsolódó fizetéskor az online fizetési rendszert kívánja igénybe venni, a felhasználó kifejezett, egyedi hozzájárulása alapján az alábbi személyes adatai kerülnek továbbításra fizetési szolgáltató részére: felhasználónév; vásárlás összege; szállítási név, szállítási telefonszám, szállítási cím; számlázási név, számlázási e-mail, számlázási telefon, számlázási cím. A hozzájárulás alapján a felhasználó elfogadja az online vásárlás Általános Szerződés Feltételeit. A továbbításra került személyes adatokat a fizetési szolgáltató saját adatvédelmi és adatkezelési szabályzata alapján kezeli;

II.8. A szabályzat módosítása

Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

II.9. A felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

II.9.1. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók a Kiadótól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, az adatkezelő címére (6723 Szeged, Debreceni u. 3/B) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a kiado@mozaweb.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.

II.9.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

II.9.3. A kezelt személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

II.9.4. A felhasználó tiltakozhat személyes adatának adatkezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, a személyes adatot átvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Kiadó, mint adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a felhasználót írásban tájékoztatja.

Ha a Kiadó az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti és a személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha a felhasználó az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a jelen pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

III. A Kiadónál nyilvántartott adatok köre

III.1. A Kiadó, mint képző által a képzések kapcsán nyilvántartott és kezelt pedagógusok adatai

III.2.1. A Kiadó kezeli a képzésben résztvevő pedagógusok adatait, így a pedagógusok:

 • nevét,
 • születési helyét és idejét,
 • anyja nevét,
 • lakóhelyét, tartózkodási helyét,
 • a képzési jogviszony keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,
 • nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,
 • jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
 • nevelésének, oktatásának helyét,
 • felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,
 • tanulmányai várható befejezésének idejét.

III.2. A Kiadó által üzemeltetett szerveren webes regisztráció, iskolai digitális osztálynapló, ill. ellenőrző használata céljára szolgáló adminisztrációs felület kapcsán a megrendelői állományába tartozó pedagógusok, diákok, valamint a diákok gondviselői, mint felhasználók adatait

III.3.1. A Kiadó kezeli a Kiadó által üzemeltetett szerveren webes regisztráció, iskolai digitális osztálynapló, ill. ellenőrző használata céljára szolgáló adminisztrációs felület kapcsán a megrendelői állományába tartozó pedagógusok diákok, valamint a diákok gondviselői, mint felhasználók alábbi adatait:

 • a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,
 • szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
 • a gyermek tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok:
  1. felvételivel kapcsolatos adatok,
  2. az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
  3. jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
  4. a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
  5. kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok,
  6. a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
  7. a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma,
  8. mérési azonosító,
 • a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok:
  1. a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok,
  2. a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok,
  3. felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok,
  4. a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
  5. a tanuló diákigazolványának sorszáma,
  6. a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,
  7. évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,
  8. a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka,
 • az országos mérés-értékelés adatai.

A gyermek, tanuló adatai közül:

 • a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, magántanulói jogállása, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása, a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése és a tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére,
 • óvodai, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához, iskolához, felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez,
 • a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek,
 • a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek,
 • az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére,
 • a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz,
 • az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó szervezettől a felsőfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez,

A gyermek, tanuló:

 • sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás között,
 • óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,
 • magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés szervezőjének, a tanulószerződés alanyainak vagy ha az értékelés nem az iskolában történik, az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,
 • diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR adatkezelője, a diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére továbbítható.

A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen

 • felvételivel kapcsolatos adatok,
  1. a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok,
  2. a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
  3. a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, és ezzel összefüggő mentességek,
  4. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló rendellenességére vonatkozó adatok,
  5. hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó adatok
 • a tanulói balesetekre vonatkozó adatok,
 • a tanuló személyi igazolványának száma,
 • a tanuló fényképét a digitális naplóban,

Egyéb adatok:

 • rendszer működését segítő statisztikai adatok,
 • többi adatot az érintett hozzájárulásával.

III.4. Felhasználók adatai

A Kiadó kezeli a Kiadó által üzemeltetett www.mozaik.info.hu, www.mozaweb.hu, www.mozaweb.com, stb. oldalakon az érintett felhasználó által igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatokat, melyekhez, az érintett felhasználó előzetesen kifejezett felhatalmazását adta.

IV. Az adatok továbbításának rendje

IV.1. A pedagógusok, diákok, valamint a diákok gondviselői, felhasználók adatainak továbbítása

A Kiadó csak azokat a pedagógusi, diák, gondviselői, felhasználói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el. Az adatok továbbíthatók a bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére. Jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Kiadó érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. esetén a Kiadó harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett munkavállaló elérhető adatait.

V. Az adatkezelés technikai lebonyolítása

V.1. Az adatkezelés általános módszerei

A Kiadónál kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:

 • nyomtatott irat,
 • elektronikus adat,
 • elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat,
 • a Kiadó weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép.

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is vezethetők.

V.2. A pedagógusok, diákok, a diákok gondviselői, szerződéses partnerek, felhasználók adatainak vezetése

V.2.1. A pedagógusok, diákok, a diákok gondviselői, felhasználók személyi adatainak védelme

A személyi adatok kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek:

 • a Kiadó ügyvezetője,
 • a Kiadó gazdasági vezetője és beosztottai,
 • az adatok kezelését végző munkavállaló.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.

V.2.2 A személyi adatok vezetése és tárolása

A Kiadó minden munkavállalójának kötelessége az adatkezelés jogszabályokban és e szabályzatban meghatározott rendjének betartása. Az adatkezelők, illetve a Kiadó munkavállalói, vezetői feladatkört ellátó munkavállalói felelősek a tudomásukra jutott adatok védelméért. A személyi adatokat kizárólag az e szabályzatban meghatározott személyek az itt meghatározott módon továbbíthatják. A személyi adatok bármely más jellegű (szóbeli, telefonon történő, írásos vagy bármely más módon történő) továbbítása szigorúan tilos.

V.3. Az adatnyilvántartásban érintett, pedagógusok, diákok, a diákok gondviselői, felhasználók, jogai és érvényesítésük rendje

V.3.1. Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására

Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.

A pedagógus, a diák vagy gondviselője, a felhasználók, tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, valamint kérhetik személyi adatainak helyesbítését illetve kijavítását, amelyet az adatkezelő köteles teljesíteni. A pedagógus, a diák illetve gondviselője, a felhasználók, ill. a szerződéses partnerek jogosultak megismerni, hogy az adatkezelés során adataikat kinek, milyen céljából és milyen terjedelemben továbbították.

Az érintett, pedagógus, diák illetve gondviselője, ill. felhasználó kérésére a Kiadó ügyvezetője tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Kiadó ügyvezetője a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában köteles megadni a tájékoztatást.

V.3.2. Az érintett személyek tiltakozási joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Kiadó ügyvezetője - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az adatkezelési törvény szerint bírósághoz fordulhat.

V.3.3. A bírósági jogérvényesítés lehetősége

Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett pedagógus, tanuló vagy annak gondviselője, felhasználó az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

VI. A Kiadó honlapja

A Kiadó honlapját általában bárki ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A honlap egyes részei regisztráció nélkül látogathatók, és az ott elérhető szolgáltatások ingyenesen igénybe vehetők. A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött.

A regisztráció során – önkéntesen, jogszabályi kötelezettség nélkül – személyes adatnak minősülő információkat is szükséges megadni.

A Kiadó, mint adatkezelő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván az érintett adatait. A Kiadó csak azokat az adatokat tartja nyilván, amelyek nyilvántartására az érintett előzetesen kifejezett felhatalmazását adta, és olyan terjedelemben, amíg az érintett által igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtásához ez elengedhetetlenül szükséges.

A Kiadó a regisztráció során tudomására jutott személyes adatot biztonságosan tárolja, azt semmilyen körülmények között nem teszi - az érintett előzetes, kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi.

Amennyiben az érintett személyes adatot nem kíván megadni, úgy ne regisztráljon.

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, illetve kérheti annak helyesbítését, illetve törlését.

A honlap rögzíti az érintett számítógépének internet címét (IP-cím), azt, hogy mikor, milyen tartalmat nézett meg a honlapon, mely linkről navigált a honlapra. Ezen adatokat a Kiadó személyazonosságához nem kapcsolható módon tárolja, a Kiadó ezen statisztikai adatok elemzése alapján ismeri meg, hogy mely szolgáltatást, tartalmat milyen gyakran vesznek igénybe és alkalmanként mennyi időt töltenek ott.

Az internet címek kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, a Kiadó azokat személyes adathoz nem köti.

VI.1. A Kiadó által üzemeltetett weboldalakon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, a hírlevelek kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozó szabályok

Az adatok kezelését a a Kiadó szerződéses partnere, a továbbiakban adatkezelő végzi. Az adatok feldolgozását a a Kiadó szerződéses partnere, a továbbiakban adatfeldolgozó végzi.

A Kiadó az adatokat harmadik személynek nem adja ki, azokat kizárólag a hírleveleinek rendszeres megküldésére, az ezzel kapcsolatos írásbeli tájékoztatás fenntartására használja.

VI.2. A kezelt személyes adatok köre

VI.2.1. A felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, születési hely és idő, a felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termékkategória, a felhasználó által alkalmazott átvételi és fizetési mód, a felhasználó vásárlásainak tételösszege.

VI.2.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

VI.2.3. A Kiadó a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

VI.2.4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

VI.2.4.1. Az adatkezelésre a Kiadó internetes honlapjainak bármelyikén www.mozaik.info.hu, www.mozanaplo.hu, www.mozaweb.hu, www.mozaweb.com található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

VI.2.4.2. Az adatkezelés célja a www.mozaik.info.hu, a www.mozaweb.hu, www.mozanaplo.hu, www.mozaweb.com ill. a Kiadó honlapjainak elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.

VI.2.4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. VI.2.2. pont) célja a Kiadó internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Kiadó weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

VI.2.4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

VI.2.4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

VII. Telefonos alkalmazás

VII.1 A Kiadó üzemeltet több mobil alkalmazást (pl.: mozaBook, 3D viewer), stb., amelynek segítségével a felhasználók telefonjaikon vagy táblagépeiken keresztül a Kiadó kínálatában böngészhetnek, elektronikus tartalmakat fogyaszthatnak, illetve e-könyveket olvashatnak.

A Kiadó az alkalmazást futtató felhasználóknak az alkalmazás használatával kapcsolatos szokásairól az alábbi névtelen használati adatokat gyűjti:

 • olvasási, tartalomfogyasztási szokások (mit, mikor, mennyit)
 • az alkalmazás hibajelzései, összeomlások,
 • alkalmazás használati szokások (milyen funkciók vannak használatban, milyen eszközön fut az alkalmazás)

A használati adatok az alkalmazást futtató felhasználók személyes adataival semmilyen esetben sem kerülnek összekapcsolásra.

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018